• انگشتر فیروزه در خواب نشانه چیست؟ (انگشتر فیروزه مردانه یا زنانه)

  تعبیر خواب نگین انگشتر فیروزه

  اگر کسی در خواب ببیند که نگین انگشتر نقره مردانه زیبایی دارد به این معنی است که زنی زیبا اختیار می کند.اگر کسی ببیند که بر روی نگین انگشتر خود اسم امامان حک شده بود شخص پارسایی است و اگر زنی نگین انگشتر زیبایی را صاحب بود و همچنین مجرد باشد به این معنی است که با مردی ثروتمند ازدواج می کند.تعبیر خواب سنگ فیروزه بزرگ یا کوچک و پیدا کردن یا خرید انگشتر فیروزه؛ به هر صورتی نیکو است. اما گم شدن فیروزه نشان دهنده این است که سودی از دست بیننده خواب خواهد رفت. فیروزه در خواب، قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری.

  تعبیر خواب انگشتر فیروزه مردانه چیست؟

  حضرت یوسف می فرمایند که اگر در خواب خود انگشتر نقره فیروزه ببینید معنی خواب شما محبت و مهربانی است.جابر مغربی می گوید که اگر در خواب ببینی که مقدار زیادی فیروزه داری و ممکن است سنگ و انگشتر و .. باشند معنی خواب تو این است که به همان اندازه که فیروزه دیده ای مال و ثروت جمع می کنی و هر چه این فیروزه ها بیشتر باشد مال تو هم بیشتر خواهد بود.

  تعابیر دیگر دیدن فیروزه در خواب

  برای تکمیل شدن این بحث را از دید معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

  امام صادق ع

  دیدن فیروزه در خواب چهار معنی دارد.معنی اول دیدن فیروزه در خواب نصرت و پیروزی است.معنی دوم دیدن فیروزه در خواب بر آورده شده حاجت است.معنی سوم دیدن فیروزه در خواب قدرت و توانایی است.معنی چهارم دیدن فیروزه در خواب ولایت است.

  یوسف پیامبر ع

  اگر در خواب خود انگشتر فیروزه ببینید معنی خواب شما محبت و مهربانی است.

  ابن سیرین

  دیدن فیروزه در خواب اشاره به پیروزی و قدرت روانی شما دارد.اگر در خواب ببینی که فیروزه داشته ای و آن را از دست داده ای معنی خواب تو این است که به خواسته و حاجت خود نمی رسی. شاید بتوان به راحتی برای این سنگ زیبا نمادهایی را متصور شد برخی آن را سمبل موفقیت و شادکامی و آینده نیک دانسته‌اند که برای دارنده‌اش سلامت، زیبایی و عشق را به ارمغان می‌آورد.رنگ و زیبایی این سنگ از دیرباز مورد توجه جهانیان بوده است. بنابراین دیدن این سنگ زیبا در قالب ، گردنبند،دستبند و یا وسایل زینتی دیگر در رؤیا می‌تواند از خواب‌های متداول در بین مردم باشد.

  تعبیر خواب از دیدگاه مطیعی تهرانی چیست؟

  فیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. در این سنگ چیزی هست که در هیچ یک از سنگ‌های بهادار نیست.فیروزه سنگی است بسیار خوش رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر کسی با دست چرب آن را لمس کند فاسد و خراب می‌شود و ارزش خود را به طور کلی از دست می‌دهد به طوری که جواهر سازان آن را از حلقه انگشتری جدا می‌کنند و دور می‌افکنند و در سطل زباله می‌اندازند. به همین سبب آن را قدرت روانی و تسلط بر اعصاب دانسته‌اند. اعصاب انسان نیز ظریف است و گاه به اندک اشاره ای مخدوش می‌گردد و شخص چنان کنترل خود را از دست می‌دهد که احتمالاً به نابودی خویش یا دیگران اقدام می‌کند.

  تعبیر خواب فیروزه

  محمدبن سیرین گوید: فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد، دلیل که مرادش برنیابد.جابرمغربی گوید: اگر بیند فیروزه به مقدار زیاد داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

  تعبیر خواب فیروزه به روایت امام جعفر صادق

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است.

  1. ظفر و پیروزی و نصرت
  2. حاجت روایی
  3. قدرت و قوت
  4. ولایت وحکومت

   دید گاه آنلی بیتون در باره دیدن تعبیر خواب انگشتر فیروزه می‌گوید:دیدن فیروزه در خواب، نشانه آن است که به خواسته ای دست می‌یابید که اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می‌سازد.اگر زنی خواب ببیند فیروزه‌اش را ربوده‌اند، نشانه آن است که با کج خلقی دوستان خود روبرو خواهد شد.اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به چنگ آورده است، علامت آن است که تسلیم احساسات شتابزده خود می‌شود دور از این بابت عذاب می‌کشد.

  تعبیر خواب فروختن انگشتر فیروزه

  اگر فرد در خواب ببیند که انگشتر فیروزه اش را میفروشد. میتواند نشانه آن باشد که مقداری از مال و دارایی اش را از دست میدهد.

  تعبیر خواب انگشتر فیروزه در دست راست

  از دیدگاه حضرت یوسف نبی تعبیر خواب انگشتر فیروزه در دست راست را نشانه افزایش روزی و گشایش در کارها میدانند.

  تعبیر خواب فیروزه برای دختر مجرد

  عشق و رابطه: دیدن فیروزه در خواب می‌تواند به نشانه یافتن عشق و رابطه ازدواجی باشد. فیروزه به عنوان نمادی از زیبایی و ارزش، می‌تواند به تأکید بر یافتن شریک زندگی مناسب و رابطه عاطفی پایدار اشاره کند خودباوری و اعتماد به نفس: فیروزه به عنوان نمادی از زیبایی و ارزش، ممکن است به افزایش خودباوری و اعتماد به نفس دختر مجرد اشاره کند.

  دیدن فیروزه می‌تواند به معنای تأکید بر ارزش و زیبایی شخصیت و ایجاد اعتماد به نفس در زندگی عاطفی باشد.استقلال و استقلال مالی: فیروزه به عنوان نمادی از ثروت و بزرگی مالی، ممکن است به استقلال مالی و استقلال در زندگی اشاره کند. دیدن فیروزه در خواب می‌تواند به معنای رسیدن به استقلال مالی، توانمندی در مدیریت مالی و دستیابی به استقلال در زندگی مجرد باشد

  تعبیر خواب انگشتر فیروزه برای زن

  عشق و ارتباطات عاطفی: انگشتر فیروزه معمولاً به نماد عشق و رابطه اشاره دارد. در صورتی که در خواب این انگشتر را مشاهده کنید، ممکن است به نشانه تقویت رابطه عاطفی، یافتن شریک زندگی مناسب یا تجربه عشق و ارتباطات عاطفی قوی باشد.زیبایی و ارزش شخصی: انگشتر فیروزه به دلیل زیبایی و ارزش آن می‌تواند به نماد زیبایی و ارزش شخصی شما باشد. این خواب ممکن است به معنای تأکید بر زیبایی داخلی و خارجی شما، ارزش خودشناسی و احترام به خود باشد.

  ثروت و رفاه: فیروزه به عنوان یک سنگ قیمتی، معمولاً با ثروت و رفاه در ارتباط است. بنابراین، دیدن انگشتر فیروزه می‌تواند به نشانه دستیابی به ثروت و رفاه مالی، موفقیت در زمینه مالی و تحقق آرزوهای مالی باشد.حفاظت و امنیت: انگشتر فیروزه می‌تواند به نماد حفاظت و امنیت اشاره کند. این خواب ممکن است به معنای حفظ امنیت خود، حمایت از خود و دیگران، یا حس امنیت در زندگی باشد.

  همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم. وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام، و گاهی منام و رویا. در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است

  نتیجه گیری:

  مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینید فیروزه دارید باید همان طور که از فیروزه مراقبت می‌نمایید مراقب اعصاب و برخوردهای خویش باشید. رنگ این سنگ فیروزه ای قشنگ آرام بخش اعصاب است ولی خود نمایانگر حساسیت اعصاب نیز هست.

 • معتبرترین مرکز تعمیرگاهی و سرویس کولرگازی و پکیج در تهران کدام است؟

  بهترین مرکز تعمیرات اسپلیت و پکیج در تهران + خدمات شبانه روزی

  این روزها کمتر خانه یا مکانی را می‌توان پیدا کرد که در آن خبری از اسپلیت و پکیج دیواری نباشد. در واقع این دو سیستم سرمایشی و گرمایشی آن‌قدر کاربردی و بااهمیت هستند که روز به روز به تعداد استفاده‌کنندگان از آن‌ها افزوده می‌شود. به همان نسبت هم تقاضا برای خدمات نصب، عیب یابی، تعمیر و تعویض قطعات شوفاژ و کولر گازی بالاتر می‌رود؛ البته در صورت نیاز به چنین خدماتی اغلب مردم به دنبال بهترین و معتبرترین مرکز تعمیرگاهی هستند. به همین دلیل تصیم گرفتیم بهترین مرکز تعمیرات اسپلیت و پکیج دیواری در تهران را خدمتتان معرفی کنیم.

  تهران سرویس یار؛ بهترین مرکز تعمیرات اسپلیت و پکیج دیواری در تهران با گارانتی

  تهران سرویس یار به‌عنوان بهترین مرکز تعمیرات اسپلیت و پکیج دیواری در سراسر تهران، کلیه خدمات خود یعنی نصب، تعویض و حتی تعمیر قطعات را با گارانتی معتبر ارائه می‌دهد؛ بنابراین اگر قطعه تعمیری یا تعویضی مجدداً خراب شود و هنوز از مدت گارانتی آن باقی مانده باشد، تکنسین‌های این مجموعه بدون دریافت هیچ هزینه‌ای، برای عیب یابی و تعمیر دوباره دستگاه اقدام می‌کنند. همین گارانتی خدمات و قطعات به خودی خود کافی است که این مرکز جزو یکی از بهترین و حرفه‌ای‌ترین تعمیرگاه‌های اسپلیت و پکیج دیواری شناخته شود. با این حال مزایای دیگر تهران سرویس یار قابل چشم پوشی نبوده و شامل موارد زیر است:

  • حضور تعمیرکاران مجرب و با‌سابقه؛
  • بکارگیری قطعات فابریک و اصل؛
  • پوشش‌دهی انواع برند اسپلیت و پکیج دیواری؛
  • خدمات‌دهی به سراسر تهران؛

  توجه داشته باشید این که یک فرد متخصص با استفاده از قطعاتی کاملاً اورجینال و همچنین دارای گارانتی وظیفه عیب یابی، تعمیر و تعویض قطعات اسپیلت و پکیج دیواری شما را عهده‌دار شود، جزو خدمات طلایی و فوق‌العاده‌ای به حساب می‌آید که در هر تعمیرگاهی آن را نخواهید یافت.

   حضور تعمیرکاران مجرب و با‌سابقه

  با توجه به این که تعمیر اسپلیت و پکیج دیواری جزو کارهای سخت و تخصصی به حساب می‌آید حتماً باید توسط افراد متخصص و کاربلد انجام شود. در واقع این دو دستگاه سرمایشی و گرمایشی به دلیل قطعات گران و پیچیده‌ای که دارند اگر به دست افراد غیرمتخصص سپرده شوند، همواره ممکن است بیشتر و جدی‌تر آسیب ببینند.

  به همین دلیل است که حضور تعمیرکاران مجرب و باسابقه در تهران سرویس یار یک مزیت بسیار مهم برای این مجموعه به حساب می‌آید و باعث تمایز آن از سایر مراکز تعمیرگاهی می‌شود. به خصوص که کلیه تعمیرکاران و سرویسکاران این مرکز کاملاً آموزش دیده و متخصص هستند و تعمیر انواع برندهای کولر گازی و شوفاژ دیواری را به بهترین نحو ممکن انجام می‌دهند.

  بکارگیری قطعات فابریک و اصل

  به‌طور‌کلی هزینه تعویض قطعات اسپلیت و پکیج دیواری از هزینه تعمیرات این دو دستگاه گران‌تر است و همین موضوع هم باعث شده تکنسین‌های تهران سرویس یار ابتدا همه تلاش خود را برای تعمیر قطعات انجام دهند و اگر نتیجه بخش نبود، آن‌گاه به‌عنوان آخرین گزینه به سراغ عوض کردن قطعه موردنظر با یک قطعه نو و تازه بروند. در این صورت هم از قطعه‌ای فابریک و اصل استفاده می‌کنند تا برای مدتی طولانی هیچ مشکلی در سیستم خنک‌کننده یا گرم‌کننده به وجود نیاید.

  پوشش‌دهی انواع برند اسپلیت و پکیج دیواری

  از دیگر مزایایی که تهران سرویس یار را به بهترین مرکز تعمیرات اسپلیت و پکیج دیواری در تهران تبدیل کرده این است که تکنسین‌های این مرکز خدمات عیب یابی، تعمیر، تعویض قطعات و سرویس را برای همه برندهای اسپلیت و پکیج گرمایشی موجود در بازار ارائه می‌دهند. به‌این‌ترتیب صرف‌نظر از این که کولر یا پکیج شما از برندی معروف و مشهور است یا این که توسط شرکتی نوپا و کم‌آوازه‌تر تولید شده، در هر صورت می‌توانید کلیه خدمات مربوط به عیب یابی، تعمیر، و غیره آن را از متخصصین این مجموعه بخواهید.

  لازم به تذکر است هر برندی در تولید سیستم سرمایشی و گرمایشی رویکردی متفاوت داشته و همچنین از قطعات و فناوری‌های خاصی استفاده می‌کند؛ در نتیجه نم‌ توان انتظار داشت که مثلاً تعمیر پکیج ایران رادیاتور در شرایطی مشابه با تعمیر پکیج بوتان انجام شود؛ البته که این موضوع درباره انواع برند اسپلیت هم صدق می‌کند. از همین رو مجموعه تهران سرویس یار رفع عیب هر کولر یا پکیج را به تیم خاصی از تعمیرکاران و سرویسکاران محول کرده است. هر یک از این افراد در زمینه تعمیرات اسپلیت و پکیج تولید شده توسط یک برند مشخص، متخصص هستند و سابقه‌ای طولانی دارند.

  خدمات‌دهی به سراسر تهران

  مجموعه تعمیرگاهی تهران سرویس یار با خدمات‌دهی به سراسر تهران شرایطی ایجاد کرده که استفاده‌کنندگان از انواع اسپلیت و پکیج در صورت خرابی این سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی یا نیاز به سرویس کردن آن‌ها، بدون هیچ دردسری به تیمی از بهترین تکنسین‌ها دسترسی داشته باشند. در واقع تفاوتی ندارد که در شمال تهران ساکن هستید یا جنوب یا حتی شرق و غرب، در هر صورت یک تماس تلفنی کافی است تا تیم تعمیرکاران این مجموعه به درب منزل شما اعزام شوند و کلیه اقدامات مربوط به عیب یابی، تعمیر، تعویض و سرویس کولر گازی و پکیج گرمایشی را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

  سخن آخر

  اسپلیت و پکیج دیواری لوازم خانگی باارزشی هستند که در فصول مختلفی از آن‌ها استفاده می‌شود. میزان استفاده از این دو سیستم آن‌قدری زیاد است که همواره در معرض خرابی قرار دارند. در چنین شرایطی برای این که کیفیت عملکرد این دستگاه‌ها حفظ شود، حتماً باید عیب یابی و تعمیر آن‌ها را به مراکز تعمیرگاهی معتبر، باسابقه و متخصص بسپارید. به همین دلیل تهران سرویس یار را به‌عنوان بهترین مرکز تعمیرات اسپلیت و پکیج دیواری در تهران با گارانتی، معرفی کردیم. حضور تکنسین‌های کاملاً آموزش دیده و استفاده از قطعات فابریک و اصل جزو آیتم‌هایی هستند که سطح کیفی خدمات این مجموعه را به‌طور چشم گیری بالا می‌برند.

  برگرفته از: https://tehranserviceyar.com/

  ایمیل پشتیبانی: info@tehranserviceyar.com

  تلفن تماس: 02188442367

  آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان طالقانی شرقی بعداز چهار راه بهار

 • علت بار ندادن درخت انگور چیست؟(روش‌های درمان بار ندادن)

  بررسی علت های میوه ندادن درخت انگور + بهترین کود برای انگور

  دلایل زیادی وجود دارد که می‌تواند علت میوه ندادن درخت انگور شما باشد. این درخت اگرچه نگهداری ساده‌تری نسبت به دیگر درختان حساس دارد اما اگر برخی از موارد در نگهداری آن رعایت نشود مطمئنا در میزان باروری آنها تاثیرگذار خواهد بود. اگر تاکستان بزرگی دارید و یا یک درخت انگور در خانه خود دارید و می‌خواهید در این باره و انواع کودهای شیمیایی مناسب آن اطلاعات بیشتری داشته باشید با ما تا انتهای این مطلب همراه شوید.

  علت میوه ندادن درخت انگور چیست؟

  درخت انگور یکی از متنوع‌ترین درخت‌های موجود در دنیاست که در حال حاضر بیش از 600 نژاد و گونه از آن در دنیا وجود دارد. این درخت تاریخ بسیار غنی دارد و  اسم آن در داستان‌های اسطوره‌ای نیز برده شده است. از میوه نهال انگور علاوه بر تازه خوری در تولید کشمش، شراب، مربا، شیرینی و برخی غذاها استفاده می‌شود. این موارد باعث شده تا فروش انگور در تمام کشورهای دنیا بالا باشد.

   بسیاری از افراد تمایل دارند که در زمینه احداث باغ انگور سرمایه گذاری کنند ،چرا که نگهداری از این درختان کار خیلی سختی نیست و در عوض سود مالی بسیار زیادی دارد. همچنین بسیاری از افراد بی تجربه نیز تمایل دارند که یک درخت از آن را در باغچه خانه خود بکارند تا نیاز خود به انگور در فصل تابستان را تامین کنند.  شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که چرا درخت من میوه نمی‌دهد؟ یا از میزان انگورهای آن کم شده است؟ برای حل این مشکل از اسید جیبرلیک استفاده کنم؟ در پاسخ به این سوالات باید چند مورد را بررسی کنید تا علت اصلی را دریابید:

  1. نداشتن نور کافی

  درخت انگور علاقه زیادی به نور خورشید دارد و باید آن را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار دهید تا تمام جوانه‌ها آن شکوفا شوند و به خوشه‌های انگور بزرگ تبدیل گردند. در بین برگ‌های هر ساقه صدها جوانه وجود دارد که دارای جوانه ابتدایی،دومین و سومین هستند. جوانه ابتدایی حاوی برگ و دستک اولیه است. این برگ به تدریج به 6 تا 10 برگ تبدیل می‌شود آن دستک ابتدایی نیز به دو عدد دستک تبدیل می‌گردد.

  اگر جوانه اولیه این مسیر را طی نکند، به ساقه تبدیل خواهد شد و جوانه‌های دوم و سوم رشد چندانی نخواهند کرد. تا جایی که به خوشه انگور در آینده تبدیل نخواهد شد. به طور کلی هر مانعی که جلوی رشد جوانه ابتدایی را بگیرد و اصطلاحا درخت شما را با مشکل نکروز اولیه جوانه مواجه کند می‌تواند علت میوه ندادن درخت انگور شما باشد.

  در صورتی که درخت انگور در سایه قرار بگیرد و یا شاخه‌ها به حدی در یکدیگر فشرده شوند که نور خورشید به خوبی بر تمام ساقه‌ها نتابد، احتمال دچار شدن به نکروز جوانه بسیار بالاست. جهت جلوگیری از بروز این مشکل بهتر است نهال یا قلمه درخت انگور خود را در مکانی بکارید که از تابش کامل خورشید به آن اطمینان داشته باشید و بدانید که سایه دیوار یا درختان دیگر در رشد جوانه‌ها تاثیر زیادی نمی‌گذارد.

  2. هرس نشدن یا هرس شدن به صورت نامطلوب

  یکی از مهم‌ترین اقدامات موثر در رشد شاخه‌ها و جوانه‌های جدید درخت انگور، هرس کردن به موقع و اصولی آن است. هرس کردن به معنای حذف شاخه‌های اضافی و خشک شده از درخت با هدف انتقال انرژی و نیرو به شاخه‌ها مستعد جهت رشد انگورهای جدید است. شما با حذف شاخه‌های اضافه تاثیر مهمی در رسیدن نور خورشید و هوای تازه به دیگر شاخه‌های سالم و جوان خواهید داشت.

  در صورتی که هرس کردن به صورت اصولی انجام نشود و یا در زمان درستی نباشد تمام تاثیرات مثبت انجام این کار، کاملا منفی خواهد شد که همین امر می‌تواند علت میوه ندادن درخت انگور شما باشد. در برخی از موارد دیده شده که باغبان به اشتباه ساقه پر از جوانه ابتدایی را حذف می‌کند که همین امر نیز در کاهش میزان باروری درخت موثر است. لازم به ذکر است که برخی از باغداران معتقدند که باید تمام شاخه‌های سال پیش حذف شوند و تمام شاخه‌ها باید جدید باشند. این مساله کاملا اشتباه است و هرس کردن اصولی به این معنا نیست.

  3. باروری بیش از حد در درخت

  در کنار مشکلاتی مانند اینکه چرا درخت انگور شکوفه نمیدهد؟ برخی از افراد از ریختن شکوفه‌های درخت خود شکایت دارند. در برخی از مواقع درخت به قدری قوی و پربار است که شکوفه‌هایی بیشتر از توان خود جهت شکوفا شدن و تبدیل به انگور را دارد. در این حالت درخت انگور جهت کم شدن بار خود و کاهش نیافتن کیفیت انگورها شروع به ریزی شکوفه‌های خود می‌کند. لازم به ذکر است که این مساله تا حدی می‌تواند طبیعی باشد اما بهتر است با ریختن بیش از حد مواد مقوی باعث بروز این مشکل نشوید چرا که در برخی از مواقع تمام شکوفه‌ها خواهند ریخت و هیچ محصولی به بار نخواهد نشست. لذا این مساله علت میوه ندادن درخت انگور است.

  4. بیماری

  در برخی از مواقع علت میوه ندادن درخت انگور به بیمار شدن درخت بازمی‌گردد. درخت انگور مستعد بیماری سفیدک پودری و بوترایتس است. این بیماری‌ها مستقیما به جوانه‌ها حمله می‌کند و اجازه رشد کردن بیشتر به آنها را نمی‌دهد.   برخی از انواع کنه‌ها نیز از طریق بافت جوانه ابتدایی خود را تغذیه می‌کنند که باعث صدمه رسیدن به شکوفه‌های داخل جوانه می‌شود. جهت جلوگیری از بروز این مشکلات نیاز است که درخت خود را به موقع مورد سمپاشی و کوددهی قرار دهید و شاخه‌های بیمار را فورا از درخت جدا کنید.

  5. استفاده از اسید جیبرلیک

  اسید جیبرلیک یا همان GA3 می‌تواند در افزایش هورمون رشد گیاهان موثر باشد و به تقسیم سلولی ساقه‌ها و برگ‌ها سرعت دهد. برخی از باغداران از این ماده جهت افزایش اندازه حبه‌های انگور و جداسازی خوشه‌ها در برخی گونه‌های بدون هسته استفاده می‌کنند.  با این حال به نظر می‌رسد که استفاده از این ماده تاثیر منفی در میزان میوه دهی درخت دارد و می‌تواند علت میوه ندادن درخت انگور باشد. لذا پیشنهاد می‌شود که از اسید جیبرلیک تنها در مواقع نیاز و به اندازه کافی استفاده شود.

  6. انگور نر

  در برخی ازمواقع دیده شده که علت میوه ندادن درخت انگور خوصا درختان خانگی نر بودن درخت است. اکثر گونه‌های درخت انگور گل‌های ماده و نر را به صورت همزمان در خود دارند و درخت بدون نیاز به درختی دیگر گرده افشانی خواهد کرد. اما اگر درخت شما تنها یک جنسیت گل را تولید کند امکان به ابر نشستن شکوفه‌ها نیست و همین موضوع علت میوه ندادن درخت انگور شما خواهد بود.

  چگونه درخت انگور را پربار کنیم؟

  در بخش قبلی علت بار ندادن درخت انگور را بررسی کردیم حال نوبت به این موضوع می‌رسد که برای درمان بار ندادن درخت انگور باید چکار کرد؟ جهت درمان عدم باردهی درخت انگور باید از یک سری روش‌های و دستور العمل‌ها استفاده کرد. البته توصیه می‌شود برای بررسی علت بار ندادن درخت انگور و درمان آن از یک کارشناس کشاورزی کمک بگیرید. یکی از این راهکارها عوض کردن خاک تحت کشت به شکل منظم است.

  جهت انجام این کار کافی است که خاک تحت کشت را به عمق 40 سانتی متر مخلوط کنید و اجازه ندهید که خاک حالت شناور پیدا کند. بنابراین خاک مناسب درخت انگور نیز می‌تواند روی میزان باردهی آن اثر بگذارد. روش دیگر رفع بار ندادن درخت انگور آبیاری منظم است. در ارتباط با آبیاری درخت انگور باید گفت که هر 7 تا 10 روز نیاز به آبیاری دارد. به علاوه در شرایطی که منطقه شما بارندگی زیاد باشد پیشنهاد می‌شود که از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده کنید. بایستی خاطر نشان کرد که آّبیاری بیش از حد را می‌توان علت خشک شدن درخت انگور دانست از این رو باید در میزان آبیاری دقت کنید.

  یکی از روش‌های دیگری که می‌تواند مشکل بار ندادن این نوع درخت انگور را حل کند کود مناسب برای درخت انگور است. بهترین زمان کوددهی درخت انگور فصل بهار و تابستان مشخص شده است. از جمله کودهایی که می‌توان برای درخت انگور استفاده کرد انواع کودهای شیمیایی نظیر کود پتاسیم، فسفر، کودهای آلی، کمپوست، انواع کودهای مایع و… هستند. شایان ذکر است که عدم تامین نیازهای غذایی درخت را می‌توان علت رشد نکردن درخت انگور دانست. پس استفاده از برنامه کوددهی انگور بسیار اهمیت دارد.

  برداشت به موقعمحصول

  اگر جزو باغدارانی هستید که علت بار ندادن درخت انگور برایتان مهم است خوب است بدانید که برداشت به موقع محصول می‌تواند به پربار شدن درختان شما کمک کند. جهت این کار باید در فصل پاییز میوه‌های رسیده را از درخت جدا کنید. نتیجه این امر جذب بهتر مواد مغذی و تولید میوه بیشتر خواهد بود.

  انتخاب رقم مناسب برای کشت

  برای اینکه بخواهید درخت انگوری پر بار داشته باشید لازم است که به نوع رقم درختی که قصد کاشت آن را دارید، توجه کنید. از این رو باید جهت تهیه رقم انگور آب و هوای منطقه خود را در نظر بگیرید تا درخت بتواند در آن محیط به خوبی رشد کند و باردهی بالایی داشته باشد.

  هرس اصولی و به موقع درخت انگور

  اگر شاخه‌های اضافی و ضعیف درخت را جدا کنید درخت انگور پر بار خواهد شد. البته پیشنهاد می‌شود بعد از برداشت کامل محصول شاخه‌هایی که میوه داده بودند را نیز قطع کنید.

  درخت انگور چند ساله بار می‌دهد؟

  به نظر شما درخت انگور چند ساله بار می‌دهد؟ جهت رسیدن به پاسخ این سوال باید در ابتدا شرایط لازم برای رشد گیاه را بررسی کرد. چنانچه درخت در خاک مناسب کاشته شود و مواد مغذی آن نیز در اختیارش قرار گیرد یک سال بعد از کاشت به بار خواهد نشست. نوع رقم درخت انگور نیز روی زمان باردهی آن اثر خواهد گذاشت. ذکر این نکته ضروری است که دمای پایین هوا در فصل بهار یا زمستان به بافت نهال صدمه خواهد زد در نتیجه دیگر قدرت رشد نخواهد داشت. در این حالت احتمال دارد درخت انگور تا چندین سال بار ندهد.

 • با این 7 روش ساده زیست کنکور 1403 رو بالای 70 بزن

  با توجه به این‌که امسال سوالات عمومی کنکور حذف شده‌اند، داوطلبان کنکور تجربی، رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند و میزان تسلط آن‌ها بر دروس اختصاصی و نحوه پاسخ‌دهی به سوالات، سرنوشت آن‌ها را تعیین می‌کند. همه داوطلبان کنکور تجربی می‌دانند که درس زیست‌شناسی، مهم‌ترین درس این گروه آزمایشی است که با داشتن ضریب ۱۲، بیشترین تاثیر را در نتیجه کنکور آن‌ها دارد. هرچه داوطلبان بتوانند، درصد بیشتری از سوالات این درس را پاسخ دهند، شانس خود را برای ۱۴۰۲ بالا می‌برند. به‌دلیل اهمیت این موضوع، در این مقاله از مدرسه پزشکی سیمیا قصد داریم در مورد روش مطالعه زیست کنکور صحبت کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید.

  اهمیت زیست‌شناسی در کنکور

  همان‌طور که در مقدمه اشاره کردیم، بالاترین ضریب در کنکور تجربی، به درس زیست‌شناسی اختصاص دارد. برای همین، قبولی در رشته‌های پرطرفدار این گروه آزمایشی مانند پزشکی و دندانپزشکی، نیازمند پاسخ‌دهی صحیح به بیشتر سوالات این درس و کسب درصدهای بالاست.

  اما دستیابی به چنین نتیجه‌ای، نیازمند مطالعه اصولی، مفهومی و عمیق زیست‌شناسی است. زیرا در سال‌های اخیر، شیوه طرح سوالات این درس تغییرات چشمگیری داشته است و شاهد سوالات مفهومی، محاسباتی و ترکیبی زیادی هستیم. بنابراین، فقط حفظ‌کردن مطالب و نکات درسی، نمی‌تواند موجب شود که بتوانید به درصد بالایی از سوالات پاسخ دهید و باید روش مطالعه خود را عوض کنید. در ادامه به شما کمک می‌کنیم تا با نحوه مطالعه صحیح این درس آشنا شوید.

  روش مطالعه زیست کنکور: زیست را فصل به فصل بخوانیم یا ترکیبی؟

  این سوالی است که بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی می‌پرسند. باید بگوییم که هر دو روش مطالعه، درست است. در این‌جا منظور از مطالعه ترکیبی این است که مباحث مختلف درس زیست را دسته‌بندی کنید و مطالعه خود را به‌صورت مبحث به مبحث انجام دهید. به‌نظر می‌رسد، افرادی که می‌خواهند بیشترین بازدهی را از مطالعه این درس داشته‌باشند و در کنکور درصد بالایی از درس زیست کسب کنند، مطالعه ترکیبی یا همان مبحثی، کارآمدتر است.

  روش مطالعه زیست کنکور به‌صورت مفهومی چگونه است؟

  همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم، مطالعه زیست، به‌صورت ترکیبی می‌تواند کارایی بیشتری برای شما داشته‌باشد. لازمه این روش مطالعه، توجه به مفاهیم و مباحث مختلف درس زیست‌شناسی است. می‌توان مباحث مختلف این درس را به چهار دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:

  • زیست جانوری انسانی
  • ژنتیک
  • زیست گیاهی
  • زیست سلولی مولکولی

  اکنون که مباحث اصلی زیست‌شناسی مشخص شدند، باید ببینید که کدام فصل‌های کتاب‌های درسی زیست‌شناسی شما به این مباحث اختصاص دارند. در بخش‌های بعد فصول مربوط به هر مبحث را مشخص می‌کنیم.

  زیست گیاهی کنکور شامل چه فصل هایی است؟

  فصل‌های زیست گیاهی برای کنکور، شامل ۵ فصل است که از کتاب‌های زیست دهم، یازدهم و دوازدهم، استخراج می‌شوند. این فصل‌ها عبارتند از:

  • فصل ششم و هفتم زیست پایه دهم
  • فصل هشتم و نهم زیست پایه یازدهم
  • فصل ششم زیست پایه دوازدهم

  ژنتیک کنکور شامل چه فصل‌هایی است؟

  ژنتیک کنکور نیز همانند زیست گیاهی، شامل ۵ فصل است که از کتاب‌های زیست یازدهم و دوازدهم استخراج می‌شوند. این فصول عبارتند از:

  • فصل ششم و هفتم زیست پایه یازدهم
  • فصل یکم، سوم و چهارم زیست پایه دوازدهم

  زیست سلولی مولکولی کنکور شامل چه فصل‌هایی است؟

  این مبحث شامل ۶ فصل است که از کتاب‌های زیست پایه دهم و دوازدهم استخراج می‌شوند. فصول مربوط به زیست سلولی مولکولی عبارتند از:

  • فصل یکم زیست پایه دهم
  • فصل یکم، دوم، پنجم، ششم و هفتم زیست پایه دوازدهم

  زیست جانوری انسانی کنکور شامل چه فصل‌هایی است؟

  این مبحث از زیست، جزء مباحث مهم به‌شمار می‌آید و معمولا تعداد زیادی از سوالات زیست‌شناسی کنکور را به خود اختصاص می‌دهد. زیست جانوری انسانی از کتاب‌های زیست دهم و یازدهم، استخراج می‌شود و شامل فصل‌های زیر است:

  • فصل یکم، دوم، سوم، چهارم و پنجم زیست پایه دهم
  • فصل یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم و هفتم زیست پایه یازدهم

  روش مطالعه زیست کنکور با چه ترتیبی است؟

  اکنون که با مباحث زیست کنکور آشنا شدید و دانستید که کدام فصول از کتاب‌های درسی زیست به این مباحث اختصاص دارند، باید ترتیب مطالعه زیست را یاد بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در این آزمون داشته‌باشید. شاید هنگام مطالعه مباحث فصل‌هایی که به آن‌ها اشاره کردیم، متوجه شوید که دو مبحث سلولی و مولکولی و جانوری انسانی، اشتراکات زیادی دارند و برخی فصل‌های مشترک دارند.

  با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد که در مباحث زیست کنکور باید تغییراتی انجام دهید. برای این‌که در مطالعه مباحث زیست دچار سردرگمی نشوید، بهتر است، مبحث زیست جانوری انسانی را با زیست سلولی و مولکولی ادغام کنید. بدین‌ترتیب سه مبحث کلی خواهید داشت که به شرح زیر هستند.

  • زیست جانوری انسانی و سلولی و مولکولی
  • ژنتیک
  • گیاهی

  مطالعه زیست به روش رتبه‌های برتر

  در قسمت قبل، مباحث مربوط به زیست کنکور را به سه مبحث کاهش دادیم تا داوطلبان با آرامش و راحتی بیشتری بتوانند این مباحث را مطالعه کنند. اکنون نوبت به آن رسیده است که با نحوه مطالعه این مباحث آشنا شوید.

  پیشنهاد ما این است که ابتدا به سراغ مطالعه مبحث زیست جانوری انسانی و سلولی و مولکولی بروید، به‌صورت زیر:

  • مطالعه فصول یکم تا پنجم زیست پایه دهم
  • مطالعه فصول یکم تا پنجم زیست پایه یازدهم
  • مطالعه تمامی فصول زیست پایه دوازدهم، به‌غیر از فصول سوم و چهارم

  با مطالعه این فصول، می‌توان گفت که بیش از ۹۰ درصد مطالب مربوط به زیست سلولی و مولکولی و جانوری انسانی را مطالعه کرده‌اید. پس از آن باید به مطالعه فصول مربوط به مباحث ژنتیک و گیاهی بپردازید. به‌صورت زیر:

  برای ژنتیک:

  • فصل‌های ششم و هفتم زیست پایه یازدهم
  • فصل‌های سوم و چهارم زیست پایه دوازدهم

  برای زیست گیاهی:

  • فصل‌های ششم و هفتم زیست پایه دهم
  • فصل‌های هشتم و نهم زیست پایه یازدهم

  بهترین زمان برای مطالعه زیست، چه زمانی است؟

  به‌دلیل این‌که درس زیست‌شناسی، مهم‌ترین درس گروه آزمایشی تجربی است، باید وقت بیشتری را به مطالعه آن اختصاص دهید. پیشنهاد ما این است که حداقل یک‌‌چهارم از زمان شما باید به مطالعه درس زیست اختصاص پیدا کند. همچنین این درس باید پای ثابت مطالعه روزانه شما باشد. تعداد ساعات مطالعه، به میزان یادگیری شما بستگی دارد.

  بهتر است در هر نوبت، بین یک تا یک‌ونیم ساعت باشد و سپس یک ربع استراحت کنید و پس از آن دوباره به مطالعه خود ادامه دهید. بهترین زمان برای مطالعه زیست، معمولا صبح‌هنگام و زمانی است که مغز پس از خواب شبانه در آمادگی کامل به‌سر می‌برد. البته ممکن است، مغز برخی افراد در ساعات دیگری از روز بیشترین آمادگی را داشته‌باشد که باید بر اساس آن زمان مطالعه خود را تنظیم کنند.

  نحوه خلاصه‌برداری زیست کنکور چگونه باشد؟

  زیست‌شناسی، جزء دروسی است که طراحان می‌توانند از تمام جملات آن، سوال تستی طرح کنند. به‌همین دلیل، منبع اصلی شما باید کتاب‌های درسی زیست‌شناسی باشد و از آن‌ها خلاصه‌برداری کنید. بهترین روش مطالعه زیست کنکور برای خلاصه‌برداری، حاشیه‌نویسی کتاب‌های درسی هستند. همچنین می‌توانید از کاغذهای یادداشت رنگی چسب‌دار برای خلاصه‌نویسی استفاده کنید و آن‌ها را به صفحات مرتبط در کتاب‌های زیست خود بچسبانید. فراموش نکنید که هدف از خلاصه‌نویسی این است که بتوانید مطالب و نکات مهم را در کوتاه‌ترین زمان مرور کنید، به‌همین دلیل استفاده از کلمات و عبارات کلیدی و همچنین جدول می‌تواند برای خلاصه‌نویسی بسیار مفید باشد.

  آیا موثرترین روش مطالعه زیست کنکور این است که کتاب‌های درسی را بخوانیم؟

  انتخاب منبع مناسب برای زیست کنکور، یکی از رازهای موفقیت در پاسخ‌دهی به سوالات آن است. کتاب‌های درسی زیست، بهترین منبع برای آن هستند، بنابراین از مطالعه آن‌ها غافل نشوید. اگر بهترین کتاب کمک‌درسی زیست را دارید، بازهم مطالعه کتاب‌های درسی زیست، بسیار مفید هستند.

  ضریب درس زیست شناسی در کنکور

  کنکور ۱۴۰۲، دچار تغییرات زیادی شده است. یکی از این تغییرات، ضرایب دروس کنکور است. درس زیست‌شناسی نیز از این تغییرات مستثنی نبوده است و ضریب ۱۲ به آن اختصاص یافته است که بالاترین ضریب در بین دروس کنکور گروه آزمایشی تجربی دارد.

  چگونه قیدهای زیست را بخوانیم؟

  در سوالات زیست کنکور، قیدهایی مثل همه، همیشه، اغلب، تقریبا، بسیاری، بعضی، برخی و …، نقش تاثیرگذاری دارند و یکی از ابزارهای طراحان سوال برای به اشتباه‌انداختن داوطلبان هستند. از این‌رو تسلط بر قیدهای زیست‌شناسی، می‌تواند شانس شما برای پاسخ‌دهی درست به سوالات آن را به‌میزان زیادی افزایش دهد. روش‌های مختلفی برای خواندن و حفظ‌کردن قیدهای زیست وجود دارد که در ادامه آن‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

  هایلایت کردن

  می‌توانید قیدها را به سه دسته تقسیم‌بندی و هرکدام را با یک رنگ هایلایت کنید. به‌عنوان مثال:

  • قیدهایی که بار معنایی منفی دارند (مثل بعضی یا برخی) را با هایلایت آبی مشخص کنید.
  • قیدهایی که بار معنایی مثبت دارند (مثل اغلب و بسیاری) را با هایلایت زرد مشخص کنید.
  • قیدهایی مانند همیشه و همه را با هایلایت نارنجی مشخص کنید.

  بدین‌ترتیب، مطالعه آن‌ها بسیار راحت‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

  استفاده از یک کتاب تمرینی

  یک‌سری زیست جدید، به غیر از کتاب‌های خودتان، تهیه کنید. سپس همه قیدهای موجود در آن را به‌وسیله غلط‌‌گیر، بپوشانید. اکنون به سراغ کتاب‌های خود بروید و پس از این‌که یک مبحث از آن را مطالعه کردید، به کتاب‌های تمرینی مراجعه کنید و قید صحیح را در جاهای خالی بنویسید. ممکن است این روش کمی خسته‌کننده به‌نظر برسد و وقت‌گیر باشد، اما کارایی بالایی دارد.

  به‌کارگیری کتاب‌های اختصاصی

  برخی موسساتی که کتاب‌های کنکور را چاپ می‌کنند، یک کتاب اختصاصی برای قیدهای زیست‌شناسی طراحی کرده‌اند. با خرید این کتاب‌ها می‌توانید در وقت خود صرفه‌جویی کنید و قیدهای زیست‌شناسی را خیلی خوب یاد بگیرید.

  سخن پایانی

  در این مقاله به بررسی روش مطالعه زیست کنکور پرداختیم. باتوجه به این‌که این درس، مهم‌ترین درس کنکور برای داوطلبان رشته تجربی است، باید روش صحیح مطالعه آن را یاد بگیرید و زمان بیشتری را به این درس اختصاص دهید. برای مطالعه زیست کنکور می‌توانید از دو روش فصل‌به‌فصل یا روش ترکیبی استفاده کنید. البته به‌نظر می‌رسد روش ترکیبی یا همان مبحث‌به‌مبحث، کارایی بیشتری داشته‌باشد. همچنین خلاصه‌برداری زیست را فراموش نکنید تا در روزهای نزدیک به کنکور، بتوانید مطالب و نکات این درس را به‌سرعت مرور کنید. بهترین منبع برای زیست‌شناسی، کتاب‌های درسی هستند، اما می‌توانید از کتاب‌های کمک‌درسی نیز استفاده کنید.

  سوالات متداول

  سوالات پرتکرار در مورد روش مطالعه زیست کنکور

  در این قسمت به سوالات رایجی که در مورد نحوه مطالعه زیست کنکور پرسیده می‌شود، پاسخ می‌دهیم.

  ۱- بهترین روش برای مطالعه زیست کنکور، کدام روش است؟

  شما می‌توانید از روش فصل‌به‌فصل یا روش ترکیبی برای مطالعه این درس بهره ببرید، اما روش ترکیبی کارایی بهتری دارد.

  ۲- چند ساعت در روز زیست بخوانیم؟

  تعداد ساعت مطالعه زیست کنکور، برای هر فرد متفاوت است. اما پیشنهاد می‌کنیم، یک‌چهارم از زمان خود را به مطالعه این درس اختصاص دهید.

  ۳- بهترین منبع برای زیست کنکور چیست؟

  کتاب‌های درسی، بهترین منبع برای زیست کنکور هستند. اما در کنار آن‌ها می‌توانید از کتاب‌های کمک‌آموزشی نیز بهره ببرید.

 • قرارداد مشاوره کسب و کار و بازاریابی + ادمین اینستاگرام

  قرارداد مشاوره کسب و کار اینستاگرام کمک می‌کند وظایف مجری برای شما کاملا دقیق و مکتوب باشد و الزام اجرا را در بر دارد و بالعکس. امروزه یکی از بهترین شکل‌های بازاریابی است که برندها، بازاریابان و آژانس‌های روابط عمومی از آن برای جذب مخاطبان خود و به دست آوردن بازگشت سرمایه بالا استفاده می کنند. هر چه برند شما بیشتر روی اینفلوئنسرها سرمایه‌گذاری کند، در ازای آن درآمد بیشتر کسب می‌کنید؛ مشارکت در رسانه‌های اجتماعی و افزایش فروش.

  با این حال، اطمینان از اینکه آنچه را که انتظار دارید به دست خواهید آورد، چالش برانگیز است، به همین دلیل است که قراردادهایی مابین مجری و کارفرما بسته می‌شود. در این نمونه قرارداد بازاریابی پورسانتی و درصد بندهایی برای مجری و کارفرما مشخص می‌شود. این بندها به صورت اصولی باید رعایت شود و ترازوی عدالت به نفع دو طرف قرارداد چه حقیقی و چه حقوقی باشد. بهترین نوع قرارداد ادمین اینستاگرام برای یک کارفرما قرارداد پروژه‌ای است که اگر این قرارداد بسته نشود کارفرما باید قوانین کار را برای مجری انجام دهد.

  قرارداد اینستاگرام (ادمین شبکه اجتماعی)

  قرارداد اینستاگرام کمک می کند وظایف مجری برای شما کاملا دقیق و مکتوب باشد و الزام اجرا را در بر دارد و بالعکس. در این نمونه قرارداد بندهایی برای مجری و کارفرما مشخص می شود این بندها به صورت اصولی باید رعایت شود و ترازوی عدالت به نفع دو طرف قرارداد چه حقیقی و چه حقوقی باشد. بهترین نوع قرارداد برای یک کارفرما قرارداد پروژه ای می باشد که اگر این قرارداد بسته نشود کارفرما باید قوانین کار را برای مجری انجام دهد.

  قرارداد ادمینی اینستاگرام قانونی

  قرارداد اینستاگرام را می‌توان به شکل‎های مختلفی تنظیم کرد. می‎توان برای تنظیم آن به ماده 10 قانون مدنی استناد کرد و طبق آن نمونه‎های مختلفی را تنظیم نمود. در ماده 10 قانون مدنی بیان شده است که: “قراردادهای خصوصی به شرط رعایت قانون وشرع ممنوعیتی ندارند.” این به این معنی است که اگر متن قرارداد مخالف قانون نباشد می‎توان آن را تنظیم کرد.

  با توجه به شرایط کاری و با توجه به این نکته که به کارگیری مدیر یا ادمین برای عناوین مختلفی مانند رسیدگی، افزایش بازدید، برنامه‎ریزی برای تولید محتوا یا انجام تولید محتوا انجام می‎گیرد، این قرارداد به صورت پیمانکاری و طبق قانون مدنی نوشته می‎شود. علاوه بر تنظیم این قرارداد که به صورت پیمانکاری است، طرفین می‎توانند از قرارداد کار موقت، قرارداد کار از راه دور و قرارداد برای کار معین هم استفاده کنند. در این شرایط باید قرارداد بر اساس قانون کار تنظیم شود و با توجه به شرایط طرفین، بهترین قرارداد انتخاب شود.

  مدت کار در قرارداد اینستاگرام

  در متن قرارداد اینستاگرام لازم است که به این موضوع اشاره شود که چه مدت و بازه زمانی مشغول به فعالیت و کار در اکانت موردنظر باشد. اشاره به تاریخ دقیق شروع و پایان پروژه  باعث می‎شود که تضمینی برای ماندن طرفین تا تاریخ موردنظر در قرارداد باشد.

  هزینه قرارداد اینستاگرام

  از موارد مهمی که مورد توجه ادمین یا مدیر سایت است و باعث تصمیم‎ گیری بهتر برای پذیرش پروژه موردنظر می‎شود، مساله حق‎الزحمه یا هزینه قرارداد است. ادمین و کارفرما باید روی مبلغ مورد ظر برای انجام کار به توافق برسند و آن را در متن قرارداد نیز درج نمایند. میزان مهارت، سابقه کار، تجربه، بازخورد و نتیجه کار از مواردی است که باعث افزایش حق‎الزحمه ادمین می‎شوند.

  تعهدات کارفرما در قرارداد اینستاگرام

  • شرایط برای انجام فعالیت‎های ادمین باید توسط کارفرما فراهم شود.
  • با توجه به توافقات، ادمین می‎تواند شرط کند که هزینه اینترنت لازم برای انجام کار بر عهده کارفرما باشد.
  • کارفرما باید حقوق و حق‎الزحمه ادمین را در زمان تعیین شده بپردازد.
  • کارفرما می‎تواند به کار ادمین نظارت پیوسته و مداوم داشته باشد و اگر نیازی به تغییرات باشد می‎تواند از ادمین بخواهد که آنها ر اعمال کند.
  • کارفرما باید به ادمین اعتماد داشته باشد و به او اجازه دهد با توجه به خلاقیت‎های خود بازخورد مخاطب را بسنجد.
  • ممکن است کارفرما اطلاعاتی مانند عکس یا محتوا برای انتشار را در اختیار ادمین قرار دهد، اگر به این کار نیاز است باید آن‎ها را در اسرع وقت به ادمین برساند.
  • کارفرما باید تعیین کند که آیا کار باید از راه دور انجام شود یا مکانی را در اختیار ادمین قرار می‎دهد.

  تعهدات ادمین در قرارداد اینستاگرام

  • ادمین نمی‎تواند در جهت منافع شخصی به تولید محتوا یا انجام تبلیغات بپردازد.
  • ادمین باید از افشا شدن اطلاعات خصوصی اکانت جلوگیری نماید.
  • مدیر سایت باید به صورت روزانه گزارش فعالیت‎هایی که انجام می‎دهد را در اختیار کارفرما قرار دهد.
  • ادمین نباید عقاید سیاسی یا اجتماعی خود را از طریق اکانت مورد نظر به مخاطبان انتقال دهد.
  • هرگونه سواستفاده از اکانت مورد نظر، از نظر قانون خطا است و با ادمین برخورد خواهد شد.

  بیشتر بدانیم : شاید بعضی‌ها تصور کنند که برای کار کردن در یک شبکه اجتماعی مجازی مثل اینستاگرام، نیازی به وجود قراردادهای رسمی و مکتوب ندارند؛ اما این تفکر کاملا اشتباه است. اگر می‌خواهید به عنوان یک ادمین با کارفرما همکاری خودتان را شروع کنید یا کارفرما هستید و می‌خواهید یک ادمین استخدام کنید، به یک نمونه قرارداد استاندارد نیاز دارید. به خصوص اینکه شغل ادمینی را می‌توان به صورت دورکاری و در خانه انجام داد و این مدل کار کردن می‌تواند مشکلات و تنش‌های زیادی را میان کارفرما و کارمند به وجود بیاورد. بنابراین، اهمیت داشتن یک قرارداد اصولی، محکم و قابل استناد چند برابر می‌شود. در ادامه مهم‌ترین نکات بستن قرارداد ادمینی را بررسی می‌کنیم و یک نمونه فایل قرارداد ادمینی را به صورت رایگان در اختیار شما می‌گذاریم.

  قرارداد ادمین اینستاگرام از ضروری‌ترین قراردادها!

  مسئله‌ای که خیلی از ادمین‌ها و کارفرماها با آن مواجه هستند و واقعا دغدغه آن را دارند، وجود یک سند مکتوب از تعهدات است. در هر صورت هم ادمین نگران است که پس از انجام کارهایش، نتواند حق و حقوقش را دریافت کند و هم کارفرما نگران است که نکند ادمین به تعهداتش پایبند باشد و به موقع کارهایش را تحویل دهد. بنابراین، با داشتن یک قرارداد که در آن به تمامی جنبه‌های همکاری به صورت کاملا شفاف و دقیق پرداخته شده است، در صورت بروز هر نوع مشکلی، می‌توانید نسبت به گرفتن حق خودتان رسماْ اقدام نمایید. معمولا به‌عنوان یک ، شما باید این قرارداد را تهیه کرده و برای صاحب پیج یا کسب‌وکار مربوطه ارسال نمایید که مطالعه و در صورت تمایل آن را امضا کرده تا همکاری شما به صورت رسمی شروع شود.

  اصول قرارداد ادمین پیج اینستاگرام

  قرارداد ادمین یکی از مهم‌ترین قراردادها در میان مدیران شبکه‌های اجتماعی و مشتریان یا کارفرمایان است. همان طور که مشخص است، این نوع از قرارداد، رسمیت بسیار بیشتری نسبت به تنها صحبت از کار و گذاشتن قرار غیرمکتوب دارد و از این رو باید در طراحی آن، دقت بیشتری داشته باشید. این قراردادها شامل عناصر متفاوتی می‌شوند که هر کدام از آن عناصر و بخش‌ها، نقش مهمی در اطمینان از حفظ یک رابطه مؤثر بین شما و مشتری شما ایفا می‌کند.

  بخش‌های مختلف قرارداد ادمین به‌صورت کلی موارد زیر را در بر می‌گیرد:

  • خدماتی که به‌عنوان ادمین ارائه می‌دهید
  • هزینه‌هایی که کارفرما باید بپردازد
  • مقدار زمانی که برای انجام یک کار نیاز دارید
  • تعیین طرفینی که باید مخارج مربوطه را بپردازند
  • شرایط پرداخت
  • عبارتی که تعیین می‌کند چه کسی صاحب کاری است که شما تولید کرده‌اید
  • مسئولیت‌ها
  • فسخ پیش از موعد قرارداد و رابطه با مشتری
  • و…

  علاوه بر موارد بالا و ماده‌هایی که در نمونه قرارداد برای شما آورده‌ایم، نمونه قرارداد ادمین اینستاگرام می‌تواند تمامی موارد بیشتری را هم دربر بگیرد. در ادامه مهم‌ترین بخش‌هایی از این قرار داد را همانگونه که در فایل نمونه برایتان گذاشته‌ایمُ به همراه چند مورد اضافه‌تر که می‌توانید به قرارداد اضافه کنید را توضیح می‌دهیم.

  1. اشخاص دخیل در قرارداد

  شاید مهم‌ترین بخش از قرارداد ادمین، طرفین قرارداد یعنی ادمین و مشتری باشد. در این بخش باید اطلاعات طرفین را با جزئیات کامل وارد کرد که شامل:

  • نام افراد
  • عناوین
  • آدرس‌ها در صورت نیاز
  • و تاریخ قرارداد و از این قبیل اطلاعات می‌شود.

  به عنوان مثال:

  این تعهدنامه فی مابین آقا/خانم …………… به نشانی: …………… و تلفن: …………… که از این پس در این تعهدنامه  مجری نامیده می شود و آقا/خانم …………… به نشانی: …………… و تلفن: …………… که از این پـس در این تعهدنامه کارفرما نامیـده می‌شود، بشرح ذیل منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن می‌باشند.

  2. کاری که قصد دارید ارائه دهید

  در این بخش باید محدوده دقیق کاری را که می‌خواهید ارائه دهید درج کنید. مشتری باید آگاه باشد که قرار است چه کارها و خدماتی را به او ارائه دهید. مثلا اگر قرار است فعالیت‌های متنوعی را انجام دهید، باید در نمونه قرارداد ادمین اینستاگرام تعداد دفعاتی را که پست می‌گذارید را به‌صورت دقیق و شفاف وارد کنید.

  اما چرا قراردادن این بخش در قرارداد حائز اهمیت است؟ در حقیقت، هر چقدر هم که در هر کاری توضیحات واضحی وجود داشته باشد، هرگز توضیحات گفتاری اعتبار قرارهای مکتوب را ندارند. زمانی که هیچ قراردادی در کار نباشد، مشتری یا کارفرما می‌توانند هر زمان که بخواهند، کاری را بر کارهای شما اضافه کنند و به‌راحتی وظایفی را از شما درخواست کنند که هرگز از پیش مطرح نشده است.

  مثلا ممکن است شما تا پیش از این به‌عنوان ادمینی استخدام شده باشید که پست می‌گذارد و کامنت‌ها را جواب می‌دهد. اما ناگهان مشتری به سرش می‌زند که از شما بخواهد پست‌ها را هم خودتان بنویسید. در آن صورت اگر قرارداد مکتوبی از چارچوب کاری شما وجود داشته باشد، شما می‌توانید قانونا این درخواست را رد کنید. در آن طرف ماجرا، شما به‌عنوان مشتری هم می‌توانید در این بخش تمامی چیزهایی را که نیاز دارید ادمین انجام دهد، ذکر کنید. بدین ترتیب وظایف و خواسته‌های هر دو طرف، روشن و واضح ثبت می‌شود.

  3. مخارج و هزینه‌ها

  در این بخش از نمونه قرارداد ادمین اینستاگرام باید به‌طور دقیق ذکر کنید که کار شما چقدر هزینه‌بردار است؟ یا اینکه چه زمانی باید تسویه حساب انجام گیرد؟ همچنین می‌توانید نوع پرداخت را هم مشخص کنید؛ مثلا اینکه پول نقد قبول می‌کنید یا پرداخت با کارت اعتباری هم موردقبول شماست؟ یکی از نکات مهم‌تری که باید در این بخش مشخص کنید، آن است که کدام یک از طرفین موظف است هزینه‌های روش پرداختی مدنظر را بپردازد؟

  می‌توان در قرارداد بسیاری از ادمین‌های اینستاگرام مشاهده کرد که برخی افراد 50% از حقوق ماهیانه خود را جلوتر و به عنوان پیش پرداخت از ماه دریافت می‌کنند. برخی تمام حقوق خود را جلوتر و برخی نیز در آخر ماه می‌گیرند. این موضوع کاملا به روش کاری خود شما به‌عنوان ادمین بستگی دارد. فقط تنها نکته مهم، ذکر این موضوع در قرارداد است. پیشنهاد ما به شما این است که هر زمان می‌توانستید، حقوق خود را دریافت کنید تا از پرداخت دیرموقع حقوق جلوگیری نمایید.

  نکته مهم بعدی که باید در این بخش ذکر کنید، این است که تسویه دیرموقع، دقیقا چه عواقبی به‌دنبال دارد؟ مثلا می‌توانید بنویسید اگر پرداخت حقوق دو ماه عقب بیوفتد، کار تا زمانی که پول خود را نگیرید متوقف می‌شود. در ادامه نمونه قرارداد ادمین اینستاگرام، اگر هر هزینه اضافه‌ای در رابطه با سفر، ابزار گزارش خاص یا هر مورد دیگری وجود داشت نیز باید به‌طور تمام و کمال ذکر کنید.

  4. جدول زمانی قرارداد و مواد فسخ

  این بخش هم یکی از مهم‌ترین بخش‌های قرارداد است. در این قسمت باید تاریخ‌های مهم تحت عنوان قرارداد را ذکر کنید. به یاد داشته باشید حتما مشخص کنید که قرارداد ماه به ماه است یا محدودیتی ندارد. باید ذکر کنید که در صورت فسخ قرارداد از طرف هرکدام از طرفین، دقیقا چه اتفاقی برای آن‌ها رخ می‌دهد؟ برای مثال می‌توانید چه به‌عنوان ادمین و چه به‌عنوان مشتری، ذکر کنید که حداقل باید از 30 روز قبل از فسخ به‌صورت مکتوب به شما اطلاع دهند. سپس هم باید بگویید که در صورت زیر پا گذاشتن هرکدام از این موارد، چه عواقبی در انتظار هرکدام از طرفین خواهد بود.

  5. مالکیت کار

  این بخش شاید برای ادمین از همه مهم‌تر باشد؛ چراکه شما به‌عنوان یک ادمین زحمت زیادی می‌کشید. پس حتما باید ذکر کنید که کارهای تولید‌شده شما، به نام چه کسی ثبت می‌شوند؟ معمولا در نمونه قرارداد ادمین اینستاگرام بدین صورت است که شرکت‌ها حقوق تمامی کارهای انجام‌شده را تحت نام خود حفظ می‌کنند. اما گر شما به هر دلیلی روش کاری خود را دارید و در آن، تمامی حقوق از آن شماست، فراموش نکنید که حتما این موضوع را در قرارداد ذکر نمایید. اگر در حال انجام هر نوع کار دیگری همچون آموزش مشتریان خود نیز هستید، مطمئن شوید که نام شما به‌عنوان عامل اصلی کار ثبت شود.

  6. محرمانگی

  مطمئن شوید که بیانیه‌ای برای تصدیق این موضوع دارید که تمامی اطلاعات شرکت را کاملا محرمانه حفظ می‌کنید، مگر آنکه اجازه کتبی از سوی آن‌ها به شما داده شود. برای نوشتن چنین بیانیه‌ای نیز در صورتی که هیچ ایده‌ای ندارید، می‌توانید از نمونه‌ای که در فرم قرارداد ادمینی برای شما آماده کرده‌ایم استفاده کنید.

  7. وساطت و صلاحیت قضایی

  این بند از قرارداد به آن موضوع اشاره دارد که در صورت هرگونه اختلافی بر سر مفاد قرارداد، دقیقا در کدام بخش‌ها واسطه و حوزه قضایی می‌تواند وارد قضیه شود؟ اگرچه که شاید در طول دوره ادمینی خود، نیاز کمتری به این بخش از نمونه قرارداد ادمین اینستاگرام پیدا می‌کنید، اما گفتن آن خالی از لطف نیست. برای نوشتن این بخش نیز اگر ایده‌ای ندارید، می‌توانید بدین شکل جلو بروید:

  «هرگونه اختلاف یا مناقشه مربوط به یا ناشی از تشکیل این قرارداد، عملکرد و فسخ آن باید سریعا توسط هر دو طرف دخیل در قرارداد ‘ادمین و مشتری’ حل و فصل شود. در صورت هرگونه اختلاف نظر و عدم رسیدن به نتیجه مطلوب، سپس باید از مراجع قانونی کمک گرفت.»

  8. ضمانت

  می‌توانید ماده‌ای را تحت عنوان ضمانت به قرار داد اضافه کنید. البته وجود این ماده ضروری نیست و همان ماده‌های تعهدات کارفرما و مجری کفایت می‌کنم. ضمن آنکه این بخش شاید مشکل‌ساز شود، چون هرگز نمی‌توان نتیجه آینده تجارتی شبیه اینستاگرام را تضمین کرد؛ چراکه در چنین تجارتی، جنبه‌های پنهان و آشکار بسیاری وجود دارد که گاهی خارج از کنترل شما به‌عنوان یک ادمین هستند. اما مواردی که می‌توانید در این بخش ضمانت کنید شامل:

  • بلاگ و وبسایت مشتری
  • محصولات آن‌ها
  • میزان فروش مشتری
  • پیشرفت شهرت برند
  • و… می‌شود.

  اگرچه، باید ذکر کنید که نمی‌توانید نتیجه دقیق را ذکر کنید، اما می‌توانید ضمانتی نسبی به مشتری ارائه دهید. همان طور که پیش‌تر هم گفتیم، در قرارداد ادمین اینستاگرام، بخش‌های مختلی را می‌توانید اضافه کنید. اما همان نمونه فایلی که برایتان آکاده کردیم، یک نمونه مختصر و مفید است و مهم‌ترین ماده‌های یک قرارداد خوب در آن قید شده‌اند.

 • معنی و مفهوم آثار علائم و نشانه های قلعه-چاه-حوض و تل های خاکی در گنج یابی و دفینه یابی

  فرق تل و قلعه خاکی در گنجیابی چیست؟ | آیا این تل ها دارای گنج و دفینه هستند؟

  همانطور که از اسم آنها پیداست فرقی بین تل خاکی و قلعه خاکی وجود دارد هر دوی آنها بصورت تپه هستند که از جنس خاک می باشند، ولی تفاوت بین آنها در این است که تل های خاکی در ابعاد کوچک هستند و قلعه ها در ابعاد وسیع تر میباشد معمولا در کنار هردوی آنها جوی آب و یا چشمه ای وجود دارد ولی ساختار آنها کاملا باهم متفاوت است.

  فرق تل و قلعه خاکی در گنجیابی و دفینه یابی :

  • ابعاد تل ها از ارتفاع ۵ الی ۷ متر و عرض ۱۰ متر تجاوز نمیکند.
  • ولی قلعه ها به صورت تپه ای بزرگ و کشیده ای هستند که معمولا دوتایی یا تکی در اراضی وسیع قرار دارند.
  • درب قلعه ها از بالای خود تپه در قسمت مرکزی آن است.
  • ولی تل ها از قسمت آفتاب درآمدگی یا غروب خورشید است که بصورت سنگی یکپارچه در عمق ۱ متری در زیر خاک مدفون است.
  • درب قلعه ها را معمولا با نماد سنگ آسیاب و یا چاه های عمیق در روی مرکز قلعه نمایان میکنند و چند راه خروجی دیگر که اکثر آنها راهی است که به تله ختم میشود وجود دارد.

  یک سری دیگر از قلعه ها راهشان از پایین قلعه در کنار نهر آب است که بصورت فرو رفتگی نمایان میشود که بعد از باز شدن درب به تونلی بزرگ راه دارد که در جلوتر به دو یا سه راه و اتاقک های ساروجی امتداد دارد که اکثر آنها با خاک سرند پر شده اند که برای دست یافتن به مرکز آن و یا همان اتاق سفیدخانه باید به علائمی که در مسیر راه وجود دارد دقت کرد.

  تحلیل و بررسی در مورد گنج و دفینه قلعه ها :

  باری که معمولا در قلعه ها وجود دارد در چند قسمت است که عبارتند از ؛

  • چاه : در گذشته یک سری از این بارها را در چاه پنهان میکردند به این روش که در زیر چاه مسیری را حفر میکردند و بعد از آن فضایی را در زیر زمین به صورت اتاقک درست میکردند که در مسیر راه تله مکانیکی کار میگذاشتند دفینه را در اتاق جاسازی میکردند و در اتاقک را با سنگی گرد مهر و موم میکردند و درب راه ورودی را که کف چاه میشد را با ساروج مسدود میکردند و برای علامت گذاری زنجیری را داخل چاه آویزان میکردند.
  • حوض : معمولا در قلعه ها حوضی را درست میکردند که از جنس ساروج بود و برای اینکه کسی به آن شک نکند در داخل آن آب ریخته و ماهی پرورش میدادند عمق موجود در این حوض ها بین ۳ الی ۴ متر است بار موجود در زیر این حوض ها معمولا مجسمه تندیس حیوانات است که از طلا و نقره ساخته شده است.
  • تل ها : این تل ها معمولا در بیرون از قلعه در شیبی به سمت دره قرار دارند متراژ کار در این تل ها زیاد است و عمق موجود در زیر این تل ها حتی به ۳۰ متر هم میرسد البته اگر بخواهید از خود تل شروع به کار کنید ولی در اصل مسیر اصلی دسترسی به دفینه در شیب و دو پله بالاتر از رودخانه ای است که در شیب قرار دارد و با سنگ بزرگی در آن مسدود گشته است در مسیر مسدود شده معمولا دو تله وجود دارد.

  تل های خاکی در گنج یابی

  باری که معمولا در قلعه ها وجود دارد در چند قسمت است که ۱- چاه : در گذشته یک سری از این بارها را در چاه پنهان میکردند به این روش که در زیر چاه مسیری را حفر میکردند و بعد از آن فضایی را در زیر زمین به صورت اتاقک درست می کردند که در مسیر راه تله میکانیکی کار می گذاشتند ( تل های خاکی در گنج یابی ) , دفینه را در اتاق جاسازی میکردند و در اتاقک را با سنگی گرد مهرو موم میکردند و درب راه ورودی را که کف چاه می شد را با ساروج مسدود میکردند و برای علامت گذاری زنجیری را داخل چاه آویزان میکردند .

  حوض : معمولا در قلعه ها حوضی را درست میکردند که از جنس ساروج بود و برای اینکه کسی به آن شک نکند در داخل آن آب ریخته و ماهی پرورش می دادند . عمق موجود در این حوض ها بین ۳ الی ۴ متر است . بار موجود در زیر این حوض ها معمولا مجسمه تندیس حیوانات است که از طلا و نقره ساخته شده است .

  تل هل : این تل ها معمولا در بیرون از قلعه در شیبی به سمت دره قرار دارند متراژ کار در این تل ها زیاد است و عمق موجود در زیر این تل ها حتی به ۳۰ متر هم می رسد البته اگر بخواهید از خود تل شروع به کار کنید . ولی در اصل مسیر اصلی دسترسی به دفینه در شیب و دو پله بالاتر از رودخانه ای است که در شیب قرار دارد و با سنگ بزرگی در آن مسدود گشته است. در مسیر مسدود شده معمولا دو تله وجود دارد.

  ابعاد و اندازه تل خاکی و قلعه خاکی در گنج یابی :

  ابعاد تل ها از ارتفاع 5 الی 7 متر و عرض 10 متر تجاوز نمیکند ولی قلعه ها به صورت تپه ای بزرگ و کشیده ای هستند که معمولا دوتایی یا تکی در اراضی وسیع قرار دارند درب قلعه ها از بالای خود تپه در قسمت مرکزی آن است ولی تل ها از قسمت آفتاب درآمدگی یا غروب خورشید است که به صورت سنگی یکپارچه در عمق 1 متری در زیر خاک مدفون است.

  درب قلعه ها را معمولا با نماد سنگ آسیاب و یا چاه های عمیق در روی مرکز قلعه نمایان میکنند و چند راه خروجی دیگر که اکثر آنها راهی است که به تله ختم میشود وجود دارد یک سری دیگر از قلعه ها راهشان از پایین قلعه در کنار نهر آب است که به صورت فرورفتگی نمایان میشود که بعد از باز شدن درب به تونلی بزرگ راه دارد که در جلوتر به دو راه یا سه راه و اتاقک های ساروجی امتداد دارد که اکثر آنها با خاک سرند پر شده اند که برای دست یافتن به مرکز آن و یا همان اتاق سفید خانه باید به علائمی که در مسیر راه وجود دارد دقت کرد.

  مفهوم تومولوس ها در گنجیابی و دفینه یابی (تل خاکی)

  تومولوس ها در گنجیابی یکی از مهمترین جاها برای دفن گنج و دفینه میباشند ما در اینجا به شرح و توضیح ساختار داخلی تومولوس ها و تپه های باستانی خواهیم پرداخت دفن کنندگان بیرون و اطراف نزدیک این محل ها خیلی مهم هستند نه تنها دفن کنندگان گنج، بلکه سازندگان تل خاکی هم بسیار مهم هستند. تومولوس ها در گنجیابی تقریبا از اتاق های زیر تشکیل گردیده اند :

      راهرو  یا دالان یا تونل ورودی

      اتاق تقسیم یا اتاق مرکزی

      اتاق تدفین

  معنی و مفهوم تومولوس ها در دفینه یابی چیست؟

  چیز دیگری را هم که جستجو گران گنج باید بدانند این است که نه در دوره ای که تومولوس ها ساخته شدند بلکه سالها بعد از آن ساکنین منطقه برای دفن کردن طلا و پول های خود به طور یقین با توجه به آن حرکت میکرده اند در اطراف تومولوس ها معمولا درختانی با عمر دراز همچون بلوط و عرعر وجود دارند یا در همان منطقه یک رود روان و یا تپه طبیعی که بتوان از آن به عنوان نقطه ثابت استفاده کرد وجود دارد در چنین اراضی، افراد با اراده به فن طلا و پول به دنبال تشکیل سه ضلعي خود میگردند و مسافت را نیز اکثرا با قدم محاسبه میکنند.

  چنانچه نقشه و چیزی شبیه آن در دست نباشد در اطراف تل خاکی ها از این نظر باید بررسی شده و مناطق مذکور خارج از شک و شبهه نباشند امروزه نیز اگر انسانها به جای خراب کردن تل خاکی ها (تپه های دست ساز) سعی در جستجوی اطراف آنها بکنند، کاری بدون ریسک و دردسر را انجام داده اند چنین فعالیتی هایی با مجوز نیز قابل انجام بوده و به آثار تاریخی مان نیز صدمه نمی زند.

  مراحل تشخیص تومولوسها در دفینه یابی و محل قرارگیری آنها :

  برای تشخیص تومولوس در گنجیابی راههای مختلفی وجود دارد و لازم به ذکر است که بدانید تومولوسها اتاقهای دفن پادشاه و خانواده سلطنتی ساخته شده روی زمین هستند که داخل این اتاق های دفن وسایل متفرقه و هدایای با ارزش قرار داده میشد سپس مقبره های مصنوعی تپه ای ساخته شده از خاک یا سنگها روی هم انباشته و این مقبره ها توسط معماران ساخته شده اند که می توانید با استفاده دستگاه فلزیاب انواع هدایای باارزش را زیر تومولوس های ساخته شده طبیعی بدست آورید.

  • راهرو یا دالان یا تونل ورودی
  • مستقیم یا اتاق مرکزی
  • اتاق تدفین (که در آن مراسمات خاص آئینی مذهبی و تدفین انجام میشده است)
  • دیگری اتاق مقبره (اتاقی که شخص فوت شده در آن قرار داده میشد)
  • اتاق هدایا (در برخی از تومولوسها هدایای شخص در کنار وی قرار میگرفت و در برخی اتاقها مقبره خالی از ثروت میباشد)
  • و ….

  منبع: گروه فلزیاب ای دی اس

 • بهترین ارائه دهنده خدمات برش لیزر در ایران

  مقدمه :

  در حوزه فناوری برش لیزر، ایران به تدریج به یکی از مقاصد محبوب برای ارائه دهندگان خدمات برش لیزر تبدیل شده است. در این مقاله، بهترین ارائه دهنده خدمات برش لیزر در ایران را معرفی خواهیم کرد و به تفصیل به سایت لیزر پلاس، به عنوان یکی از برترین ارائه دهندگان خدمات برش لیزر در ایران، خواهیم پرداخت.

  بخش اول: معرفی خدمات برش لیزر :

  برش لیزر، فرآیندی است که به وسیله آن می‌توان انواع مواد را با دقت بالا و بدون نیاز به ابزارهای سنتی برش کرد. این فناوری در صنایع مختلفی از جمله صنعت فلزات، پوسته سازی، تولید لوازم جانبی خودرو، تبلیغات و معماری استفاده می‌شود.

  بخش دوم: بهترین ارائه دهنده خدمات برش لیزر در ایران :

  در ایران، تعداد زیادی ارائه دهنده خدمات برش لیزر وجود دارد. اما برخی از آن‌ها در ارائه خدمات با کیفیت و دقت بالا برجسته‌تر هستند. یکی از بهترین ارائه دهندگان خدمات برش لیزر در ایران، سایت لیزر پلاس است. سایت لیزر پلاس با استفاده از تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی برش لیزر روز دنیا، خدمات برش لیزر با دقت بالا و کیفیت عالی را در ایران ارائه می‌دهد. تیم مجرب و متخصص این سایت با بهره‌گیری از تجربه و دانش فنی، به نیازهای مشتریان پاسخ می‌دهند.

  بخش سوم: خدمات ارائه شده توسط سایت لیزر پلاس :

  سایت لیزر پلاس خدمات برش لیزر را در زمینه‌های مختلفی ارائه می‌دهد. این خدمات شامل برش لیزر فلزات، خمکاری فلزات، برش لیزر cnc و…است.  تجهیزات پیشرفته و کادری مجرب در لیزر پلاس فعالیت میکنند تا خدمات باکیفیتی ارائه دهند.

  بخش چهارم: تجهیزات و فناوری مورد استفاده :

  سایت لیزر پلاس از تجهیزات برش لیزر پیشرفته استفاده می‌کند. این تجهیزات شامل دستگاه‌های برش لیزر صنعتی با قدرت و دقت بالا و نرم‌افزارهای پیشرفته کنترل و مدیریت فرآیند برش می‌شوند. این فناوری‌ها به سایت لیزر پلاس امکان می‌دهند تا با دقت بالا و کیفیت عالی برش لیزر را ارائه کنند.

  بخش پنجم: مزایای استفاده از سایت لیزر پلاس :

  استفاده از سایت لیزر پلاس برای خدمات برش لیزر در ایران دارای مزایای فراوانی است. این مزایا شامل دقت بالا، سرعت بالا، امکان برش مواد مختلف، کیفیت عالی، خدمات پس از فروش قابل اعتماد و قیمت مناسب می‌شوند. این مزایا باعث شده است که سایت لیزر پلاس توانسته است جایگاه برجسته‌ای در عرصه خدمات برش لیزر در ایران داشته باشد.

  نتیجه‌گیری :

  سایت لیزر پلاس به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان خدمات برش لیزر در ایران، با تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی برش لیزر روز دنیا، خدمات با دقت بالا و کیفیت عالی را ارائه می‌دهد. مزایای استفاده از سایت لیزر پلاس شامل دقت، سرعت، کیفیت، تنوع مواد برش، خدمات پس از فروش قابل اعتماد و قیمت مناسب است. با توجه به این مزایا، سایت لیزر پلاس به عنوان بهترین ارائه دهنده خدمات برش لیزر در ایران توصیه می‌شود.

 • زمان تعویض و تاریخ انقضای ماسک شیمیایی

  بهترین زمان تعویض فیلتر ماسک 3M

  امروزه با توسعه صنایع گوناگون، خرید ماسگ شیمیایی و استفاده از فیلترهای تنفسی شیمیایی در محیط های آلوده به گازهای خطرناک برای سلامتی انسان الزامیست. برای افرادی که در محیط های خطرناک و در معرض آلودگی فعالیت می کنند، واجب است که برنامه تعویض فیلترهای ماسک خود را در دستورکار قرار دهند.

  ماسک های 3M یکی از معروف ترین برندها در میان ماسک های تنفسی ایمنی درجهان شناخته می شوند. این برند امکانات بسیاری را برای افرادی که به دنبال کیفیت بالا هستند، فراهم می سازد. ماسک های 3M مقاومت بسیاربالایی در برابر انواع آلودگی ها دارند. یکی از مهم ترین مواردی که باید در استفاده از این نوع ماسک ها در نظرداشت، مدت مصرف و زمان تعویض فیلتر های آن می باشد. اگر از مدل ماسک های 3M سری 2000، 5000 یا 6000 استفاده می کنید، باید بدانید که برای محافظت دربرابر آلودگی ها، باید درمورد زمان تعویض فیلتر های آن آگاهی داشته باشید.

  انواع  فیلتر ماسک های 3M

  ·         فیلترهای مقاوم در برابر ریز گرد:

  این فیلترها در برابر انواع گرد و غبار، دود، باکتر ‌ها، مه و بخار بسیار کاربردی است. این نوع فیلتر قابل انطباق با ماسک های نیم صورت و تمام صورت دو فیلتر 3M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ می باشد.

  ·         فیلترهای مقاوم در برابر گاز و بخارات:

  این فیلتر ها محافظت قابل توجهی در برابر انواع گازها و بخارها دارند.

  ·         فیلترهای ترکیبی

  در برخی مشاغل به دلیل قرارگیری در معرض مواد و ترکیبات آلوده محیطی، باید از ترکیب این دو نوع فیلتر استفاده نمود تا محافظت کامل ایجاد شود.

  دلایل تعویض فیلتر های انواع ماسک 3M

  درصورتی که از فیلتر های ریزگرد استفاده می کنید، باید توجه داشته باشید که پس از ۴۰ ساعت مصرف یا پس از ۳۰ روز از تاریخ شروع مصرف، در برابر محافظت ذرات روغنی به دلیل تجمع رسوبات، دچار گرفتگی می شوند و تنفس با آن ها سخت می شود، بنابراین باید تعویض شوند. درصورتی که از فیلتر های گاز و بخارات استفاده می کنید، اگر ماده آلوده را به صورت بویایی یا چشایی حس نمودید، حتما همان موقع اقدام به تعویض آن ها نمائید. هنگامی که فیلتر ها باز می شوند، کارتریج آن شروع به جذب آلودگی های محیط می کند. پس حتی اگر از آن استفاده ای نشود، بایستی پس از 6 ماه تعویض گردند. اما در صورتی که فیلتر باز نشود و در محیطی امنی قرار داشته باشد، تا حدود 5 سال عمر می کنند.

  برنامه تعویض فیلتر های ماسک 3M

  عوامل بسیاری در زمان تعویض فیلترها موثرند که از میان آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • نوع و میزان غلظت آلودگی
  • دمای محیط
  • رطوبت محیط
  • میزان کار فرد در آن محیط

  استاندارد OSHA نیز برای تعویض به موقع فیلترها موارد زیر را بیان می کند:

  • مدل های ریاضی
  • تعویض براساس تجربه و آزمایشات

  بهترین روش نگهداری فیلتر ماسک های 3M

  زمانی که شما از این ماسک ها استفاده نمی کنید، باید دقت کنید که آن ها را در محیطی مناسب به دور از نورخورشید، ترکیبات نفتی و روغن و اشعه UV نگه دارید. هر چه محافظت شما بیشتر باشد، در نتیجه عمر این ماسک ها نیز بیشتر خواهد بود. پیش از قرار دادن آن ها در محیط مناسب، باید ماسک ها را در کیفی تمیز و خشک گذاشته و درب آن را طوری ببندید که امکان نفوذ هوا در آن ها وجود نداشته باشد.

  استفاده از نمایشگر جهت نشان دادن طول عمر فیلتر

  در سال 2015، نوع جدیدی از ماسک های 3M وارد بازار شدند که یک نمایشگر بر روی آن ها جهت نشان دادن طول عمر فیلتر، تعبیه شده بود. این ماسک ها به ویژه برای افرادی که با مواد آزبست سر و کاردارند، بسیار مناسب است.

  دسته بندی فیلترهای شیمیایی

  • حرف A (رنگ مشکی): نمایانگر گاز و بخارات مواد آلی مانند رنگ های صنعتی، مشتقات مواد نفتی، انواع حلال ها، سموم نباتی و… می باشد.
  • حرف B (رنگ قهوه ای): نمایانگر گاز و بخارات مواد معدنی و ترکیبات مختلف آن ها
  • حرف E (رنگ زرد): نمایانگر گاز و بخارات مواد اسیدی
  • حرف K (رنگ سبز): نمایانگر گاز و بخارات آمونیاک و ترکیبات آمونیاک
  • حرف Hg (رنگ قرمز): نمایانگر گاز و بخارات جیوه و ترکیبات مختلف جیوه

  زمان تعویض فیلتر ماسک های شیمیایی

  طول عمر فیلتر های ماسک های شیمیایی و حتی فیلتر ماسک های تنفسی به عوامل مختلفی نظیر مشخصات و نوع فیلتر، میزان جذب فیلتر، شرایط استفاده از فیلتر در محیط های مختلف، رطوبت نسبی موجود در هوا، دمای هوا و میزان آلودگی موجود در هوا بستگی دارد. فیلترهای گازی اگر به طور درست و مناسب هم آب بندی شده باشند، تا زمان پایان تاریخ انقضای آنها قابلیت استفاده دارند. همچنین فیلترهایی که برای جلوگیری از گرد و غبار ساخته می شوند، قابلیت انبار کردن دارند و می توان چندین بار از آن ها استفاده کرد.

  فیلترهای ماسک شیمیایی حتی در زمانی که به صورت مناسب آب بندی می شوند، بعد از بار اول استفاده و بعد از گذشت شش ماه، کارایی خود را برای جلوگیری از ورود ذرات و گازهای شیمیایی از دست می دهند و غیر قابل استفاده می شوند. برای جلوگیری از فراموشی تاریخ شروع استفاده از ماسک، بهتر است روی آن تاریخ استفاده ی اول را یادداشت کنید.

  نکاتی در هنگام استفاده از فیلتر ماسک شیمیایی

  1. قبل از استفاده از فیلتر ماسک بهتر است آن را مورد تست نشت یابی در هوای پاکیزه قرار دهید. در مکانی که به دور از گازهای شیمیایی است فیلتر ماسک را از بسته بندی خود خارج کنید، به ماسک نیم صورت یا تمام صورت متصل کنید و از عدم نشتی آن اطمینان حاصل کنید.
  2. ماسک های تنفسی فیلتردار تنها در اماکنی قابلیت استفاده دارند که اتمسفر آن دارای حداقل 17 درصد حجمی اکسیژن باشد. این حجم اکسیژن معمولا در فضاهای باز یا فضاهایی که تهویه‌ی مناسب دارند، وجود دارد. در مکان هایی که گاز موجود در آن ناشناخته باشد نباید از ماسک فیلتردار استفاده کنید.
  3. اگر شما از دسته افرادی هستید که سیستم بویایی تان دچار مشکل است، به هیچ عنوان از ماسک فیلتردار استفاده نکنید، زیرا از نشتی ماسک خبر دار نخواهید شد و هوای آلوده به دستگاه تنفسی شما راه پیدا خواهد کرد.
  4. همانطور که در بالا اشاره کردیم زمان کارکرد فیلتر گازی مشخص نیست و عوامل بسیاری در انقضای این فیلترها تاثیر دارند که شامل عواملی مانند رطوبت، دمای هوا، میزان استفاده و موارد مشابه می شود. بنابراین باید در زمان استفاده از فیلترها در فضاهای شیمیایی و آلوده به این عوامل دقت کافی داشته باشید.
  5. فیلترهای AX ، NoP3 فیلترهایی یکبار مصرفند و نباید از آن ها حتی به مدت کوتاه برای چندین بار استفاده کرد.
  6. فیلترهای HgP3 تنها و حداکثر برای 50 ساعت قابلیت استفاده دارند.
  7. فیلترهای با وزن بیش از 300 گرم نباید مستقیما به ماسک های نیم صورت و فیلترهایی با وزن 500 گرم نباید مستقیما به ماسک های تمام صورت متصل شوند.

  نکات گفته شده در بالا می تواند در استفاده از فیلتر ماسک شیمیایی به شما کمک کند. برای دیدن راهنمای سایر محصولات مختلف و ویژگی های ابزارآلات ایمنی و سایر ابزارآلات، به صفحات مختلف مجله 3m.com مراجعه نمایید.

  سخن آخر

  استفاده بیش از حد و عدم تعویض فیلتر های تنفسی می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای افراد ایجاد کند، بنابراین تعویض فیلتر ها باید طبق برنامه و زمان بندی مناسب انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود و سلامتی تمامی پرسنل نیز حفظ شود. به صورت کلی ماسک های 3M هرکدام با توجه به فیلتر خاص خود، عمر مشخصی را طی می کنند و عوامل محیطی که درباره آن ها در youtube.com مفصل توضیح دادیم، بر این موضوع دخیل هستند.

 • چرا ساعت تلگرام جلوعه؟

  چرا ساعت تلگرام بهم ریخته ؟ (تنظیم تاریخ و ساعت در telegram)

  چرا ساعت تلگرام بهم ریخته ؟ بدیهی ست که اگه ساعت گوشی تون با ساعت مکان فعلی تون تنظیم نباشه متوجه خواهید شد که تایم ارسال پیام تون در تلگرام با ساعت موبایل تون یکی نیست. در این شرایط باید دستی به تنظیم تاریخ و ساعت telegram بکشید. میپرسید چجوری؟! تنظیمات ساعت تلگرام کجاست؟ خیلی ساده است، در این مطلب همراهم باشید تا شما رو با این تنظیمات آشنا بکنم.

  چگونه ساعت تلگرام را تنظیم کنیم؟ ( مخصوص اندروید)

  برای تنظیم تاریخ و ساعت  telegramابتدا باید وارد تنظیمات بشید اما حالا تنظیمات ساعت تلگرام کجاست ؟

  🟢تنطیم تاریخ و ساعت برنامه تلگرام هم مثل همه برنامه های دیگه تابع تنظیمات تاریخ و تایم گوشیه، از اینرو برای تنظیم زمان تلگرام نیز باید زمان گوشیتون رو تنظیم نمایید.

  🟢 برای این منظور گزینه تنظیمات همون آیکون چرخ دنده ای رو توی گوشی اندرویدتون پیدا کنید.

  🟢 وارد قسمت Management  General بشید.

  🟢 روی گزینه Date and time ضربه بزنید.

  🟢 خب حالا وارد صفحه Date and time شدید. در اینجا روی گزینه Automatic خودکار کلیک کنید تا فعال بشه و موقعیت زمانی گوشیتون رو روی تهران قرار بدید و تمام.

  🟢 برای تنظیم و یا تغییر تاریخ تلگرام نیز روی گزینه Set date کلیک کنید و از اونجا تاریخ روز رو انتخاب نمایید.

  نکته1: بهم ریختگی تاریخ و ساعت تلگرام در اکثر مواقع از روش ست کردن زمان به صورت اتوماتیک که در بالا گفتیم برطرف میشه ولی اگه احیانا با اجرای گام های بالا موفق به تنظیم تاریخ و ساعت نشدید پیشنهاد می کنم که یک بار دستگاه تون رو ری استارت کنید و یا وی پی ان رو خاموش کنید زیرا بعضا روشن بودن فیلتر شکن عملکرد صحیح ساعت گوشی تون رو مختل می کنه.

  نکته 2: به حروف اختصاری ق.ظ ( قبل از ظهر) و ب.ظ ( بعد از ظهر) دقت کنید که برخی اوقات توجه نکردن به این حروف ما رو دچار اشتباه می کنه و ساعات بعد از ظهر و قبل از ظهر جا به جا می شوند.

  نکته 3: یکی از موارد دیگه ای که باید توجه کنید اینه که در سال های قبل همیشه در اول فروردین ماه هر سال، ساعت رسمی کشورمون یک ساعت به جلو کشیده میشد اگرچه که امسال این قانون برداشته شد ولی همچنان احتمال داره که برخی از گوشی ها و کامپیوترها بصورت اتوماتیک در اول فروردین ماه یک ساعت به جلو بروند و این موجب سردرگمی شما بشود.

  تا اینجای مطلب به شما یاد دادیم که برای گوشی اندروید، چگونه ساعت تلگرام را تنظیم کنیم؟ حال در ادامه بریم که این تنظیمات رو برای گوشی آیفون ios نیز بررسی نماییم.

  نحوه تنظیم تاریخ و ساعت گوشی آیفون

  🟢 برای حل مشکل تاریخ و ساعت تلگرام در گوشی های آیفون نیز باید تنظیمات تاریخ و ساعت در IOS را برررسی کنید.برای تنظیم تاریخ و ساعت گوشی آیفون بصورت اتوماتیک مراحل زیر رو دنبال کنید :

  🟢 به قسمت Settings گوشی تون برید و روی گزینه General ضربه بزنید.

  🟢 وارد قسمت Date & Time بشید .

  🟢 گزینه Set Automatically رو لمس کنید تا بصورت خودکار تاریخ و زمان گوشی آیفون شما تنظیم بشود، به همین راحتی.

  🟢 خب حالا احتمال داره که گوشی شما بصورت اتوماتیک زمان درست رو به شما نشون نده از این رو یا بایستی آخرین نسخه iOS  رو روی دستگاه تون نصب کنید و یا لازمه که تنظیم ساعت گوشی آیفون رو روی حالت خودکار قرار بدید که برای این کار مراحل زیر رو اجرا نمایید:

  🟢 وارد تنظیمات دستگاه خود بشید .

  🟢 روی گزینه General ضربه بزنید.

  🟢 سپس گزینه Date & Time  رو انتخاب نمایید.

  🟢 حالا گزینه Set manually رو خاموش نمایید و روی time zone کلیک و موقعیت زمانی فعلی تون رو وارد نمایید. با این کار در صورتی که گوشی شما به اینترنت متصل باشد خودکار تاریخ و ساعت را تنظیم کرده و مشکل تنظیم نبودن تاریخ و ساعت تلگرام نیز برطرف می شود.

  نکته4: توجه کنید زمانی که شما بصورت دستی تنظیمات ساعت رو انجام میدید در صورت تغییر مکان خود بایستی مجدد بصورت دستی اون رو تنظیم نمایید. و در صورتی که حالت خودکار رو انتخاب کنید این کار به صورت اتوماتیک انجام میشود.

  نکته5: در برخی مواقع پس از تنظیم کردن ساعت و تاریخ نیاز است یکبار گوشی خود را ریست کنید تا برنامه ها با تاریخ و ساعت جدید هماهنگ شوند.

  حل مشکل ساعت شیائومی ؛ آموزش تنظیم ساعت و تاریخ گوشی شیائومی

  ساعت رسمی کشور در سال 1402 تغییر نکرد و به دنبال آن، مشکلاتی برای کاربران دستگاه‌های هوشمند به وجود آمد. اکنون حل مشکل ساعت شیائومی به دغدغه‌ای برای بسیاری از کاربران تبدیل شده است.

  برخلاف سال‌های گذشته، در سال 1402 شاهد تغییر ساعت رسمی کشور نبودیم و این موضوع باعث شد برای محصولاتی مانند لپ تاپ، گوشی، تبلت و … مشکلات زمانی ایجاد شود. اگر تاریخ و زمان دستگاه‌های هوشمند تنظیم نباشد هنگام استفاده از آنها و برنامه‌های مختلف نصب شده بر روی آنها مشکلاتی به وجود خواهد آمد. حتی ممکن است نتوان از اینترنت هم استفاده کرد.

  بنابراین تنظیم ساعت گوشی شیائومی یک موضوع مهم است. حل مشکل تغییر ساعت گوشی شیائومی کار سختی نیست و می‌توان با استفاده از روش‌هایی نسبت به حل این مشکل اقدام کرد. تنظیم تاریخ و تنظیم ساعت گوشی شیائومی در سیستم عامل اندرویدی هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار قابل انجام است.

  آموزش تنظیم ساعت و تاریخ گوشی شیائومی ممکن است با توجه به متفاوت بودن مدل گوشی فرق داشته باشد اما در کل کار سختی نیست و به راحتی می‌توان تنظیمات لازم را انجام داد. البته در صورتی که از تنظیم خودکار استفاده شود سیستم عامل اندروید به سرورهای مختلف متصل می‌شود و تاریخ و زمان را با توجه به منطقه زمانی تنظیم خواهد کرد.

  حل مشکل ساعت شیائومی

  در سال 1402 قانونی که براساس آن ساعت رسمی کشور راس ساعت ۱۲ شب یکم فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد، اجرا نشد. اما ساعت تعدادی سیستم‌های کامپیوتری و گوشی‌های هوشمند به رسم هر سال و به صورت خودکار تغییر کرد و همین امر موجب سردرگمی کاربران شد و مشکلاتی را برای برخی اپلیکیشن‌ها نیز ایجاد کرد. کاربران گوشی شیائومی هنوز با این مشکل گریبانگیر هستند و حل مشکل ساعت در گوشی های شیائومی برای برخی به یک چالش تبدیل شده است. برای رفع مشکل تغییر خودکار ساعت در ادامه راهکارهایی را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

  روش‌های حل مشکل ساعت در گوشی های شیائومی

  حل مشکل ساعت شیائومی کار سختی نیست. شما می‌توانید در صورتی که با این مشکل رو به رو شدید به یکی از روش‌های زیر مشکل خود را حل کنید:

  روش اول: خاموش و روشن کردن تنظیمات خودکار ساعت

  وارد تنظیمات (Settings) شوید و از بخش مدیریت عمومی یا سیستم (General Management or System) وارد زمان و تاریخ (Date and Time) شوید.

  در ادامه می‌توانید گزینه تاریخ و زمان خودکار (Automatic date and time) را خاموش و سپس مجددا روشن کنید. این تنظیمات ممکن است در گوشی‌های مختلف، متفاوت باشد.

  در بیشتر موارد، این عمل باید ساعت شما را با زمان دقیق تنظیم کند. علی‌الخصوص اگر مناطق زمانی را به صورت مرتب تغییر دهید.

  روش دوم: راه‌اندازی مجدد گوشی

  برای حل مشکل ساعت در گوشی های شیائومی خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه می‌تواند کارساز باشد. این روش یک ترفند قدیمی، اما کاربردی است. در صورتی که قصد حل مشکل ساعت شیائومی خود را دارید، می‌توانید خاموش و روشن کردن را مدنظر قرار دهید.

  روش سوم: خاموش کردن قابلیت خودکار تنظیم ساعت گوشی

  برای رفع مشکل تغییر خودکار ساعت لازم است که در ابتدا وارد تنظیمات شوید و از بخش General Manegement یا System، گزینه Date and Time را انتخاب کنید. در ادامه باید گزینه Automatic Date and Time را خاموش کنید. با انجام این کارها دیگر تنظیم خودکار انجام نخواهد شد.

  این راهکار می‌تواند موثرترین روش برای شما باشد، اما فراموش نکنید که هر بار که قصد داشتید به مناطق مختلف با منطقه زمانی گوناگون تغییر کنید، باید منطقه زمانی را انتخاب کرده و زمان و تاریخ را مجددا تنظیم کنید. در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید.

  روش چهارم: رفع مشکل به صورت خودکار

  در ادامه آموزش تنظیم ساعت و تاریخ گوشی شیائومی باید گفت که در بسیاری مواقع تغییر ساعت گوشی و تنظیم مجدد آن نیازمند انجام هیچگونه کاری نیست. شما می‌توانید با صبر کردن و آنلاین نگه داشتن گوشی خود برای مدت زمان نسبتا طولانی و در نهایت دریافت آپدیت آفلاین، مشکل تنظیم ساعت را حل کنید.

  سخن پایانی

  تنظیم تاریخ و ساعت telegram یکی از مواردی ست که بایستی موقع ارسال پیام به اون توجه داشته باشید که براتون درسرساز نشود. حل این مشکل که چرا ساعت تلگرام بهم ریخته ؟ مستلزم اینه که تاریخ و تایم گوشی تون رو از طریق تنظیمات دستگاه چه اندروید و چه آیفون بصورت گام های ساده ای که در این مطلب به شما آموزش دادم رو اجرا نمایید. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید و کاربردی بوده باشه و اون رو با دوستان و اطرافیان تون هم به اشتراک بگذارید.

  منبع:

  cheapest youtube smm panel

  fast smm panel

 • بهترین روش های آموزش زبان آلمانی

  10 روش طلایی برای یادگیری زبان آلمانی

  شاید یادگیری زبان آلمانی در ابتدا کمی خشک و سخت به نظر برسد. برای همین مدت‌ها خرید کتاب زبان آلمانی را عقب انداخته‌اید؟ پس با ما همراه باشید تا با هم بهترین روش‌های یادگیری زبان آلمانی و نکات خرید کتاب زبان مناسب را مرور کنیم. خودتان خواهید دید که یادگیری زبان آلمانی چقدر می‌تواند لذت‌بخش و جالب باشد.

  چرا می‌خواهید زبان آلمانی یاد بگیرید؟

  پیش از آن که یادگیری زبان آلمانی را شروع کنید، بهتر است دلیل آن را مشخص کنید. دلیل شما برای یادگیری زبان آلمانی، نه تنها روی انگیزه‌تان برای ادامه دادن اثر می‌گذارد، بلکه روی برنامه‌ای که می‌خواهید بریزید و روشی که برای یادگیری انتخاب می‌کنید نیز اثر دارد.

  • قصد مهاجرت دارید؟
  • می‌خواهید به زبان آلمانی ادامه تحصیل بدهید؟
  • به زبان آلمانی علاقه‌مندید؟
  • با آلمانی زبان‌ها کار می‌کنید؟ یا قصد سفر دارید؟
  • می‌خواهید متون آلمانی را به زبان اصلی بخوانید و ترجمه کنید؟
  • می‌خواهید در یکی از آزمون های زبان آلمانی شرکت کنید؟
  • به فرهنگ، ادبیات یا فلسفه آلمان علاقه‌مندید؟
  • و…

  هر کدام از این دلایل شاید شیوه متفاوتی برای مطالعه نیاز داشته باشد. هر چند اگر می‌خواهید از صفر شروع کنید مبنای یادگیری تقریباً یکسان است. بر اساس این که دلیل شما چیست، احتمالاً زمان‌بندی متفاوتی هم برای یادگیری دارید. پس از آن که هدفتان را دقیق مشخص کردید، برای خودتان یک زمان هم در نظر بگیرید. این کار کمک می‌کند منظم‌تر و باانگیزه‌تر عمل کنید.

  یادگیری زبان آلمانی از صفر در 10 گام

  اگر می‌خواهید یادگیری زبان آلمانی را از صفر شروع کنید، باید صبور باشید. در قدم‌های اول عجله نکنید. آرام شروع کنید و کم کم به سرعت و حجم یادگیری‌تان اضافه کنید. وقتی با زبان جدیدی مثل آلمانی روبه‌رو می‌شویم که تفاوت‌های زیادی با زبان ما دارد، یادگیری اصول اولیه کمی زمان نیاز دارد. اما بعد از مدت کوتاهی روی دور می‌افتید. کافیست نظم مطالعه کتاب آلمانی و تمرینتان را حفظ کنید.

  1. با الفبا شروع کنید.

  با یادگیری الفبا و حروف آلمانی شروع کنید. زبان آلمانی 26 حرف دارد که با زبان انگلیسی مشترک است، اما تعدادی حروف دیگر هم دارد که نوشتار و تلفظ متفاوتی دارند. در تصویر زیر می‌توانید همه حروف زبان آلمانی و تلفظ آن‌ها را مشاهده کنید. در زبان آلمانی آواها اهمیت زیادی دارند. اما خوشبختانه باقاعده هستند. بنابراین وقتی یادگیری زبان آلمانی را با حروف الفبا شروع می‌کنید، کارتان ساده‌تر می‌شود. دقت کنید که در زبان آلمانی نیز گاهی دو حرف کنار هم صدایی متفاوت از صدای تک تک آن‌ها دارد. پس یادگیری اصول این حروف را فراموش نکنید. زمانی که قاعده تلفظ حروف را یاد گرفتید، هر کلمه جدیدی را می‌توانید تلفظ کنید.

  2. کلمات و عبارات ساده و پرکاربرد را یاد بگیرید.

  پس از این که کاملاً به حروف الفبای آلمانی مسلط شدید، نوبت به پرکاربردترین کلمات در همه زبان‌ها می‌رسد:

  • سلام و احوال‌پرسی
  • بله و خیر
  • راه‌های تشکر و درخواست
  • روش‌های عذرخواهی
  ·         سلام  Tag / Servus / Hallo 
  حال شما چطوره؟  Wie geht es Ihnen? 
  بله / خیر  Ja / Nein  
  لطفا  Bitte   
  عذر میخواهم، ببخشید  Entschuldigen Sie  

  اگر فقط همین عبارت‌ها را بلد باشید می‌توانید از پس یک گفتگوی خیلی کوتاه و ساده بربیایید. این عبارت‌ها ضروری‌ترین مکالمه‌های هر زبان هستند.

  3. دایره لغاتتان را بزرگ کنید.

  حالا وقت آن رسیده است که واژه‌های بیشتری یاد بگیرید. از واژه‌های ساده‌تر و پرکاربردتر استفاده کنید. به ویژه چیزهایی که در زندگی روزمره با آن‌ها سر و کار دارید. هر بار که چشمتان به چیزی خورد سعی کنید نام آن را به زبان آلمانی به یاد بیاورید. دقت کنید که همزمان نقش واژه‌ها را نیز یاد بگیرید. یعنی تشخیص بدهید هر کلمه اسم، فعل، صفت یا قید است. می‌توانید در لیست واژه‌هایتان تعدادی لغت خنده‌دار و جالب هم قرار دهید. سعی کنید یادگیری زبان آلمانی را تا جایی که می‌توانید به کاری سرگرم‌کننده تبدیل کنید.

  4. شروع کنید به جمله ساختن.

  پس از این که چند اسم و فعل یاد گرفتید، آن‌ها را با هم ترکیب کنید و جمله بسازید. منتظر نمانید تا یک لیست بلند از کلمات را یاد بگیرید. هر چه سریع‌تر جمله ساختن را شروع کنید. وقت آن رسیده است که کمی گرامر زبان آلمانی را یاد بگیرید و واژه‌ها را کنار هم بچینید. با ساختارهای زبان آلمانی آشنا شوید. در زبان آلمانی اصطلاحات زیادی نیز وجود دارد که یادگیری آن‌ها می‌تواند برایتان جالب باشد. اصطلاحات زبان آلمانی ریشه در زمینه فرهنگی و اجتماعی این کشور دارند. یادگیری این اصطلاحات می‌تواند زنگ تفریح شادی برایتان فراهم کند.

  5. فعالیت‌های روزمره‌تان را به زبان آلمانی یاد بگیرید.

  یاد بگیرید کارهایی را که در طول روز انجام می‌دهید به زبان آلمانی بگویید. به زبان آلمانی فکر کنید. لیست خریدتان را به زبان آلمانی بنویسید و حتی منوی گوشی موبایلتان را آلمانی کنید. اجازه بدهید زبان آلمانی در جریان زندگی روزمره شما وارد شود و جزئی از آن باشد. اگر عادت دارید اخبار بخوانید، خبرها را به زبان آلمانی دنبال کنید. یا اگر معمولاً موسیقی گوش می‌کنید موسیقی‌هایی با متن آلمانی انتخاب کنید و در زمان‌های استراحتتان گوش کنید. اجازه بدهید گوشتان با زبان آلمانی خو بگیرد.

  6. فیلم و ویدئوهای کوتاه به زبان آلمانی ببینید.

  به محض این که کمی در فهمیدن جمله‌ها پیشرفت کردید، دیدن فیلم‌های زبان آلمانی را شروع کنید. می‌توانید در قدم اول سراغ انیمیشن‌های خیلی ساده بروید که به زبان آلمانی ترجمه شده‌اند و همزمان زیرنویس فارسی یا انگلیسی نیز دارند. با این کار دست کم نیمی از لغت‌ها را متوجه می‌شوید. کمی که پیشرفت کردید فیلم‌ها یا انیمیشن‌های آلمانی یا را با زیرنویس ببینید. فراموش نکنید که مشاهده سریال های آلمانی نیز یک روش تاثیرگذار در یادگیری این زبان محسوب می‌شود. با هر ویدیویی که می‌بینید تعدادی واژه جدید یاد بگیرید. اما وسواس به خرج ندهید. لازم نیست تمام واژه‌های ویدیو را یاد بگیرید. این کار ممکن است خسته و دل‌زده‌تان کند.

  7. به زبان آلمانی مطالعه کنید.

  با در نظر گرفتن یک برنامه مطالعه به زبان آلمانی، مهارت خواندن را در خودتان بالا می‌برید. پس از این که به ساختارهای زبان آلمانی مسلط شدید و گرامر را تا حد قابل قبولی یاد گرفتید باید این مهارت را تقویت کنید. از داستان‌های ساده شروع کنید و بعد سراغ کتاب‌های داستان بروید. ژانر مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید تا برایتان سرگرم‌کننده هم باشد. همزمان با مطالعه به ساختارهای جدید و کاربرد واژه‌هایی که پیش از این آموخته‌اید دقت کنید. سراغ متن‌های جدید و به‌روز بروید.

  8. به کلاس خصوصی زبان آلمانی بروید.

  شاید برای یادگیری بهتر به کمک نیاز داشته باشید. یکی از بهترین روش‌ها این است که سراغ تدریس خصوصی زبان آلمانی بروید. با کمک یک معلم خصوصی کارآزموده هم سریع‌تر پیشرفت می‌کنید و هم خیال‌تان از بابت مسیری که برای یادگیری طی می‌کنید راحت است. در هر سنی که باشید، در کلاس‌های خصوصی زبان آلمانی با اساتید متنوع، هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری می‌توانید بر هر چهار مهارت صحبت کردن به زبان آلمانی، شنیدن، نوشتن و خواندن مسلط شوید. نگاهی به اساتید زبان آلمانی بیندازید و کلاستان را رزرو کنید.

  9. از وبسایت، اپلیکیشن و نرم افزارهای آموزش زبان آلمانی استفاده کنید.

  در کنار تمرین‌ها و کلاس می‌توانید از وب سایتهای یادگیری زبان آلمانی، اپلیکیشن ها و یا نرم افزارهای یادگیری زبان آلمانی استفاده کنید. چند مورد از اپلیکیشن‌هایی که منابع یا ساختار خوبی برای یادگیری زبان آلمانی دارند عبارتند از:

      FluentU

      Memrise

      Duolingo

      DROPS

  یک مزیت دیگر اپلیکیشن‌های زبان آلمانی این است که می‌توانید آن‌ها را تنظیم کنید تا در زمان مشخصی از روز به شما یادآوری کنند که باید درس‌های زبانتان را مرور کنید.

  10. با آلمانی زبان ها صحبت کنید.

  در آخرین قدم برای یادگیری زبان آلمانی خوب است که سراغ آلمانی زبان‌ها بروید. حتماً می‌توانید کسانی را پیدا کنید که هر از چندی با هم گپ بزنید و مهارت مکالمه‌تان را تقویت کنید. اپلیکیشن hellotalk هم این امکان را برای شما فراهم می‌کند که با کسانی چت یا صحبت کنید که زبان مادری‌شان آلمانی است.

   سخن پایانی

  همه گام‌هایی که در بالا گفته شد، زمانی اثرگذار است که پیوسته و با برنامه منظم انجام شوند. پس در اولین فرصت یک برنامه برای یادگیری زبان آلمانی بریزید و آن را به دیوار اتاقتان بچسبانید. هر روز که طبق برنامه پیش می‌روید روی تقویمتان تیک بزنید و به خودتان جایزه بدهید. سعی کنید انگیزه‌تان را با روش‌هایی که برای شما مناسب است بالا نگه دارید. زبان آلمانی یکی از غنی‌ترین زبان‌های اروپاست که بسیاری از فیلسوفان بزرگ دنیا، مثل نیچه، هایدگر، هگل و کانت به این زبان نوشته‌اند. بنابراین وقت را هدر ندهید و هر چه زودتر شروع کنید.

دکمه بازگشت به بالا