استان ها

۱۱ شی ارزشمند تاریخی به همدان بازگردانده شد

۹
به گزارش خبرگزاری باراناخبر استان همدان ؛ این ۱۱ شئ ارزشمند تاریخی شامل “کاسه زرین با نقوش گیاهی”، “دستبند طلا با نقوش قوچ”، “‌ظرف نقره آمفورای سیمین با دو دسته شکل حیوانی”، “جام نقره آمفورای سیمین با دو دسته لوله در قسمت پایین”، “خنجر طلایی با نقوش حیوانی”، “دستبند طلا زرین با نقش شیر هخامنشی‌”، “سرستون هخامنشی‌”، “ریتون طلا با شکل سرشیر و بال پرنده‌ مربوط به دوره هخامنشین”، “بشقاب نقره سیمین سلطنتی با نقش شهبانو” و “بشقاب زراندود سلطنتی با نقوش گیاهی” مربوط به دوره ساسانی می‌شوند.

‌در بین این اشیای تاریخی که قرار است از روز پنجشنبه به نمایش درآید “ریتون زرین” شاخصترین شئ کشف شده است.

‌این اشیا قرار است به مدت پنج روز ‌در موزه تاریخی هگمتانه تحت عنوان نمایشگاه مشترک موزه ملی ایران و موزه هگمتانه همدان در معرض دید عموم به نمایش گذاشته شود.

به گزارش باراناخبر استان همدان، در روزهای آتی ارزیابان یونسکو به همدان سفر خواهند کرد، در این سفر هگمتانه به عنوان دروازه تاریخ و تمدن ایران زمین به ثبت جهانی خواهد رسید.

۴۶

دکمه بازگشت به بالا