اقتصادی

فهرست «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» ۱۹ بانک منتشر شد

فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته» ۱۹ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به همراه فهرست تسهیلات و تعهدات عمده و تسهیلات بلندمدت دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» منتشر شد.

به گزارش باراناخبر، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه های قبلی این بانک، آمار تسهیلات و تعهدات مگابانک های «سرمایه و خاورمیانه» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته» 19 بانک و موسسه اعتباری منتشر می شود. به شرح زیر است.

همچنین اطلاعات 11 بانک باقیمانده «تسهیلات و بدهی اولیه» و «تسهیلات و بدهی اشخاص وابسته» در حال اخذ و بررسی است و متعاقباً منتشر خواهد شد.

بر این اساس، «فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته» 19 بانک و مؤسسه اعتباری به همراه فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات بلندمدت دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است در اجرای تکلیف مقرر در قسمت اول بند «د» تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر لزوم انتشار اطلاعات و جزئیات اشیاء و تعهدات. کلان. همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تعیین مصادیق آن در شورای پول و اعتبار و بر اساس تصمیم جلسه مورخ 31.03.1401 شورای پول و اعتبار در این خصوص؛ مبلغ خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع یا اشخاص وابسته که مبلغ آن حداقل یک هزار میلیارد ریال می باشد به عنوان مصادیق تصمیم مندرج در قسمت اول بند «د» ذیل تبصره (16) می باشد. قانون بودجه 1401 کل کشور را در نظر گرفت.

در پایان می توان اشاره کرد که این بانک در چارچوب تصمیمات و مصوبات قانونی فوق، آمار و اطلاعات مربوط به «تاسیسات و تعهدات اصلی» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی کشور پس از بررسی، تأیید و بررسی استاندارد سازی، در نهایت هر فصل از طریق پایگاه اطلاعاتی خود در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا